Al­le var kik­se­de som te­e­na­ge­re

BT - - TV/RADIO -

UNGDOMSÅRENE At hu­ske til­ba­ge på te­e­na­ge­å­re­ne kan for man­ge va­e­re en gruop­va­ek­ken­de op­le­vel­se, hvor isa­er bum­ser, kik­set tøjstil og overi­le­de fri­sør­be­slut­nin­ger står sta­er­kt i erin­drin­gen. Til trods for at fle­re må­ske vil­le øn­ske, at det var mu­ligt at slet­te al­le be­vi­ser for, at den­ne pe­ri­o­de fak­tisk fandt sted i de­res liv, er fle­re dan­ske ken­dis­ser nu gå­et en helt an­den vej.

I dis­se da­ge kan man nem­lig se bil­le­der på In­s­ta­gram, hvor blandt an­dre tv-va­er­ter­ne Ja­cob Ri­i­sing og Tho­mas Skov samt ko­mi­ke­ren Geo vi­ser, hvor­dan de så ud i de­res te­e­na­ge­år. Ved bil­le­der­ne be­skri­ver de sam­ti­dig, hvad der ef­ter de­res me­ning er det bed­ste ved at va­e­re te­e­na­ger. Klar til fest »Det fe­de­ste ved at va­e­re te­e­na­ger er, at man kan lig­ne en kom­plet idi­ot, men først op­da­ge det man­ge år se­ne­re. På bil­le­det er jeg 16 år gam­mel og klar til fest, og selv om det lig­ner no­get fra 70er­ne, er det ta­get i 2000!,« skri­ver Tho­mas Skov til sit bil­le­de på In­s­ta­gram.

Tv-va­ert Ja­cob Ri­i­sing fast­slår og­så, hvad han me­ner er det fe­de­ste ved åre­ne som te­e­na­ger.

»Det fe­de­ste er, at alt kan la­de sig gø­re, og at man ik­ke er ban­ge for en skid,« skri­ver Ja­cob Ri­i­sing.

De dan­ske stjer­ners valg: at ta­en­ke til­ba­ge på be­gyn­del­sen af de­res ung­domsår, er truf­fet i for­bin­del­se med DR3s nye tema om­hand­len­de te­e­na­ge­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.