Mustik­s­tjer­ner sagsøgt for plagi­at af me­ga­hit

BT - - TV/RADIO -

Til trods for sin un­ge al­der har den ca­na­di­ske mu­si­ker Justin Bie­ber al­le­re­de va­e­ret ho­ved­per­so­nen i et utal af skan­da­ler, der bl.a. har re­sul­te­ret i rets­sa­ger og en ad­var­sel fra myn­dig­he­der­ne i det sy­da­me­ri­kan­ske land Ar­gen­ti­na om ik­ke at ven­de til­ba­ge.

Nu er den 22-åri­ge stjer­ne end­nu en gang i me­di­er­nes sø­ge­lys. Justin Bie­ber er nem­lig sam­men med pro­du­ce­ren Skril­lex og re­sten af hol­det bag hitsan­gen ’Sor­ry’ ble­vet sagsøgt for at ha­ve ko­pi­e­ret de­le af num­me­ret.

Iføl­ge nyheds­bu­reau­et Reu­ters blev søgs­må­let gjort of­fent­ligt tors­dag, og he­ri blev det sam­ti­dig af­slø­ret, at det er den ame­ri­kan­ske in­di­emu­si­ker Ca­sey Di­e­nel, som har valgt at la­eg­ge sag an mod ’Love Your­self’-san­ge­ren og hans pro­duk­tions­hold.

Sa­gen, der er ble­vet ind­be­ret­tet til ret­ten i den ame­ri­kan­ske by Nas­hvil­le, cen­tre­rer sig iføl­ge me­di­et TMZ om, at Ca­sey Di­e­nel me­ner, at Justin Bie­ber har ko­pi­e­ret hen­des vo­ka­le riff fra num­me­ret ’Ring The Bell’ fra 2014.

På nu­va­e­ren­de tids­punkt har hver­ken Justin Bie­ber, Skril­lex el­ler mu­sikpro­du­cen­ten Uni­ver­sal valgt at kom­men­te­re sa­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.