Fa­vo­rit­tens fald

BT - - SPORTEN -

STIL­LIN­GEN I TOP­PEN Este­ban Cha­ves Vin­cen­zo Ni­ba­li, 44 sek. ef­ter Ste­ven Kru­iswi­jk, 1.05 min. ef­ter Alejan­dro Val­ver­de, 1.48 min. ef­ter GIRO-DRA­MA smer­te­de, og min moral var øde­lagt. Jeg for­søg­te at fort­sa­et­te, men det var for­bi. Jeg tab­te Giro­en i dag,« for­tal­te hol­la­en­de­ren, som var i mål na­e­sten fem mi­nut­ter ef­ter eta­pe­vin­de­ren, Vin­cen­zo Ni­ba­li. Ni­ba­li til­ba­ge i lø­bet Ef­ter eta­pen blev den på fle­re må­der fly­ven­de hol­la­en­der rønt­ge­nun­der­søgt, og in­den avi­sens de­ad­li­ne var det uaf­kla­ret, hvor al­vor­li­ge hans ska­der er.

Ni­ba­li vi­ste om­si­der, hvor­for han tid­li­ge­re har vun­det bå­de Giro d’Ita­lia og Tour­de Fran­ce, da han strøg af­sted på top­pen og sam­ti­dig sat­te Este­ban Cha­ves af.

»Jeg vandt på ra­se­ri i dag. Det har ik­ke va­e­ret let at hånd­te­re alt, der er sket de se­ne­ste da­ge,« sag­de Ni­ba­li, der har va­e­ret un­der et vold­somt pres i de ita­li­en­ske me­di­er på grund af hans mang­len­de ev­ne til at føl­ge med de bed­ste indtil nu.

Este­ban Cha­ves hav­de på for­hånd et for­spring til Ni­ba­li, som be­tød, at han er ny mand i den ly­se­rø­de fø­rer­trø­je.

Spørgs­må­let er så, om den co­lom­bi­an­ske kla­trer og­så er det ef­ter da­gens eta­pe, hvor Asta­na igen vil an­gri­be, selv­om Jakob Fuglsang tror, Ni­ba­li er ma­er­ket af gårs­da­gens vil­de ridt.

»Vi skal for­sø­ge igen i mor­gen (lørdag, red.). Han er gå­et dybt i dag, og det skal man ik­ke un­der­vur­de­re. Men det er sid­ste chan­ce i mor­gen, og Vin­cen­zo er en ryt­ter, der kø­rer me­get på mora­len. Den kan en­de med at gi­ve ham vin­ger,« sag­de Fuglsang umid­del­bart ef­ter eta­pen. Fuglsang klar til Tou­ren Tid­li­ge­re på da­gen hav­de hans sport­s­di­rek­tør Gi­u­sep­pe Mar­ti­nel­li i øv­rigt fast­slå­et, at Fuglsang og­så er med på Asta­nas Tour-hold, hvor Fa­bio Aru bli­ver kap­ta­jn.

I dag skal ryt­ter­ne kun ud på 134 km, men til gen­ga­eld skal de over tre ka­te­go­ri 1-bjer­ge, in­den det he­le en­der med en op­kør­sel på 2,3 km til mål­stre­gen.

Med 44 se­kun­ders for­spring til Ni­ba­li skal Este­ban Cha­ves for­sø­ge at sik­re Ori­ca-Gre­enEd­ge hol­dets før­ste sejr i en Grand Tour.

»I dag kør­te vi for at an­gri­be, i mor­gen (i dag, red.) kø­rer vi for at for­sva­re trøj­en. Det bli­ver helt sik­kert den hår­de­ste eta­pe. Det er den sid­ste al­tid, og nu er der tre ryt­te­re in­den for et mi­nut. Det er ut­ro­ligt. Vi vil gø­re alt, hvad vi kan for at ta­ge trøj­en med hjem. Det vil va­e­re ’bel­li­si­mo’, hvis det lyk­kes, el­lers vil vi ha­ve gjort vo­res bed­ste,« sag­de den 26-åri­ge co­lom­bi­a­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.