Så er det nu, Mik­kel Han­sen …

BT - - SPORTEN -

MIK­KEL HAN­SEN HAR al­drig vun­det Cham­pions Le­ague. Men han har ik­ke tid­li­ge­re haft så sto­re mu­lig­he­der for at gø­re det som i det­te – hans tred­je – mø­de med Fi­nal4 og Køln. I 2010 spil­le­de han en mar­gi­nal rol­le på Bar­ce­lo­nas hold, som tab­te til Ki­el i fi­na­len, og i 2012 var han en nøg­le­fi­gur hos AG Kø­ben­havn, som måt­te nø­jes med bron­ze. I beg­ge de til­fa­el­de var der hold med i fi­na­le­fel­tet, som hav­de stør­re klas­se end de klub­ber, Mik­kel Han­sen re­pra­e­sen­te­re­de. SÅ­DAN ER DET imid­ler­tid ik­ke den­ne gang, når kam­pe­ne bli­ver fløjtet i gang i den im­po­ne­ren­de Lanxess Are­na. Pa­ris er fa­vo­rit til at vin­de he­le ba­dulj­en. På grund af de man­ge sto­re in­di­vi­du­a­li­ster, de har – med ver­dens to bed­ste hånd­bold­spil­le­re som de to do­mi­ne­ren­de skik­kel­ser. Den ene er Mik­kel Han­sen, der i den­ne sa­e­son har gjort sig selv til Cham­pions Le­agu­es mest scoren­de spil­ler no­gen­sin­de med 121 mål – indtil vi­de­re. At han så ik­ke var med på All Star-hol­det, der blev of­fent­lig­gjort på gårs­da­gens pres­sese­an­ce i Køln, forta­el­ler vist me­get godt, hvor håb­løs den kåring er. Der var da hel­ler ik­ke me­get an­det end skul­der­tra­ek ti­l­overs for det i den in­ter­na­tio­na­le hånd­bold­pres­se. Nå, til­ba­ge på spo­ret. Den an­den er Ni­ko­la Ka­ra­batic. Ud­dyb­ning over­flø­dig.

De to ud­gør en så ho­ved­pi­ne-frem­kal­den­de be­kym­ring for mod­stan­der­nes for­svar, at der skal et ek­stra­or­di­na­ert stort glas pa­no­di­ler til for at hol­de det ud. Det er og­så en af de to spil­le­re, der på mandag bli­ver kå­ret til ver­dens bed­ste hånd­bold­spil­ler. Jeg har ik­ke fan­ta­si til at fo­re­stil­le mig an­det, når de tre øv­ri­ge kan­di­da­ter er Do­ma­goj Du­vnjak, Thier­ry Omey­er og Ra­fa­el Ca­po­te (en ka­em­pe jo­ke, men den ta­ger vi en an­den gang). De stør­ste spil­le­re le­ve­rer i de stør­ste kampe. Det har Ka­ra­batic gjort utal­li­ge gan­ge. Og det skal Han­sen og­så gø­re her i we­e­ken­den. Det kan vi godt til­la­de os at for­lan­ge med den sto­re ru­ti­ne, han nu har op­byg­get PA­RIS HAR DOG gi­vet sig selv et dår­ligt ud­gangs­punkt med en pivrin­ge ind­sats i sid­ste lør­dags po­kal­fi­na­le, hvor hol­det tab­te stort til Mont­pel­li­er. Det har an­gi­ve­ligt spredt no­get usik­ker­hed om­kring hol­det, og fle­re af Pa­ris-spil­ler­ne gad da i går hel­ler ik­ke hø­re på, at de er Fi­nal4-fa­vo­rit­ter. Som Zvoni­mir ’No­ka’ Serd­arušić, tra­e­ner i Pa­ris Saint-Ger­main, sag­de, da jeg tal­te med ham.

»Hvis vi spil­ler som mod Mont­pel­li­er, er vi sto­re fa­vo­rit­ter til at bli­ve num­mer fi­re her. Hvis vi spil­ler vo­res bed­ste, er vi fa­vo­rit­ter til gul­det.«

I den om­tal­te po­kal­fi­na­le var Mik­kel Han­sen en skyg­ge af sig selv. Det du­er ik­ke i Køln, hvis det skal en­de med dansk-fransk tri­umf. Det er nu, han skal vi­se klas­sen. Det er en kli­ché, men ik­ke de­sto min­dre rig­tigt: De stør­ste spil­le­re le­ve­rer i de stør­ste kampe. Det har Ka­ra­batic gjort utal­li­ge gan­ge. Og det skal Han­sen og­så gø­re her i we­e­ken­den. Det kan vi godt til­la­de os at for­lan­ge med den sto­re ru­ti­ne, han nu har op­byg­get. Alt an­det vil hel­ler ik­ke yde hans re­kord­man­ge mål ret­fa­er­dig­hed. TIL SLUT SKAL vi og­så li­ge hu­ske de to øv­ri­ge dan­ske del­ta­ge­re i Køln. Henrik Møl­l­gaard spil­ler en nøg­lerol­le i Pa­ris Saint-Ger­mains cen­tra­le for­svar, og det gør han godt. Og det skal han fort­sa­et­te med i we­e­ken­den, hvis det skal bli­ve til guld. Og så er der na­tur­lig­vis Nik­las Lan­din, som skal le­ve­re no­get rig­tig stort i Køln for et ska­des­pla­get Ki­el-mand­skab, der er un­der­tip­pet i sja­el­den grad.

Men de to dan­ske­re må fin­de sig i, at det i før­ste om­gang er Mik­kel Han­sen, som de fle­stes øj­ne vil kli­stre sig til. Ak­ku­rat som det ple­jer at va­e­re. BT I KØLN Mik­kel Han­sen ind­ta­ger en af de ab­so­lut­te ho­ved­rol­ler, når ver­dens bed­ste klubhold i den­ne we­e­kend du­el­le­rer om Cham­pions Le­agu­et­ro­fa­e­et ved Fi­nal4 i Køln. Men Pa­ris’ Mon­si­eur Han­sen har fak­tisk al­le­re­de sik­ret sig en frem­tra­e­den plads, når bo­gen om den­ne sa­e­sons Cham­pions Le­ague skal skri­ves. Han har nem­lig sat scor­ings­re­kord i tur­ne­rin­gen og top­per su­ve­ra­ent top­sco­rer­li­sten med 121 mål i 16 kampe. Den na­er­me­ste for­føl­ger – Veszprems Mo­mir Ilic – har net­tet 105 gan­ge, og det vir­ker mil­dest talt ure­a­li­stisk, at han over­ha­ler Mik­kel Han­sen un­der fi­na­lewe­e­ken­den i Køln. Tryl­ledrik Den dan­ske Pa­ris Saint-Ger­main-stjer­ne har spil­let, som var der tryl­ledrik i hans drik­ke­dunk, og han er en va­e­sent­lig for­kla­ring på, at PSG, der og­så har Henrik Møl­l­gaard på hold­kor­tet, går ind til Fi­nal4 som ti­tel­fa­vo­rit­ter. Ud­sig­ten til un­der­tip­pe­de Ki­el­ce i se­mi­fi­na­len er loven­de, og i en even­tu­el fi­na­le vil pa­ri­ser­ne og­så va­e­re det bed­ste guld­bud, uan­set om mod­stan­de­ren er Veszprem el­ler Ki­el.

Skal PSG helt til tops, vil det dog sand­syn­lig­vis kra­e­ve, at bå­de Mik­kel Han­sen og Pa­ris Saint-Ger­mains an­den su­per­stjer­ne, Ni­ko­la Ka­ra­batic, for­mår at ram­me top­for­men. Gør de det, vil de fle­ste mod­stan­de­re va­e­re pris­gi­vet. Og som en ek­stra krøl­le kan de to Pa­ris­pro­fi­ler så sam­ti­dig se, om de med ek­stra­or­di­na­e­re Fi­nal4-pra­e­sta­tio­ner kan hi­ve de af­gø­ren­de stem­mer i land i kon­kur­ren­cen om at bli­ve ver­dens bed­ste hånd­bold­spil­ler – en kåring, hvor fans og me­di­er har indtil mandag til at af­gi­ve de­res stem­me. Og hvor Han­sen og Ka­ra­batic er stor­fa­vo­rit­ter.

Men hvem en­der med at vin­de den pris – og hvor­dan ser om­gi­vel­ser­ne egent­lig på Mik­kel Han­sens Cham­pions Le­ague-sa­e­son? Det spurg­te BT nog­le af de cen­tra­le ak­tø­rer om på gårs­da­gens pres­sese­an­ce i den ty­ske va­erts­by, hvor Han­sen ik­ke selv var til­ga­en­ge­lig. Fi­na­le­pro­gram Lørdag: Søn­dag:

Kl. 15.15: Vi­ve Ki­el­ce Pa­ris Saint-Ger­main Kl. 18.00: THW Ki­el Veszprem Kl. 15.15: Bron­ze­kamp Kl. 18.00: Fi­na­le

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.