Ros­berg har skif­tet ham

BT - - SPORTEN -

VM-FIGHTEN MEL­LEM LEWIS Ha­milt­on og Ni­co Ros­berg spid­ser til. Sam­men­stø­det på før­ste om­gang i Spa­ni­en for 14 da­ge si­den un­der­stre­ge­de, at de to Mer­ce­des-mak­ke­re nu er i åben krig, og jeg ser frem kva­li­fi­ka­tio­nen og lø­bet her i Mo­na­co. Ros­berg har vun­det de tre se­ne­ste løb i fyr­sten­døm­met, og med 43 po­int op til ty­ske­ren kan Ha­milt­ons ti­tel­drøm­me na­ep­pe tå­le end­nu et ne­der­lag til ty­ske­ren. Der er lagt op til de­ci­de­re­de ’ga­de­kam­pe’ mel­lem de to team­kam­me­ra­ter, og der­med ny spa­en­ding i For­mel 1.

Det er to me­get for­skel­li­ge per­son­lig­he­der, der ud­ka­em­per Mer­ce­des’ in­ter­ne ’krig’. På den ene si­de Ha­milt­on, der el­sker at frem­ha­e­ve sin ar­bej­der­bag­grund; på den an­den si­de Ros­berg, der som søn af 1982-ver­dens­meste­ren, Ke­ke, voksede op i rig­dom i Mo­na­co.

De var team­kam­me­ra­ter, al­le­re­de da de som små kna­eg­te kør­te go­kart. Den­gang til­brag­te Ha­milt­on mas­ser af tid med Ros­berg-fa­mi­li­en i Mo­na­co, der med so­len, lysty­a­ch­ter­ne, bjer­ge­ne og den in­ter­na­tio­na­le at­mos­fa­e­re var me­get langt fra hans en­gel­ske bag­grund. Når de to go­kart-ven­ner skul­le til løb, ske­te det of­te i Ke­kes pri­vat­fly, og op­le­vel­ser­ne med Ros­berg-fa­mi­li­en fik Ha­milt­on til at ka­em­pe end­nu hår­de­re for sin egen plads i so­len. I DAG BOR de na­er­mest dør om dør i hver de­res lej­lig­hed her i Mo­na­co. Men ven­ska­bet fra go­kart-da­ge­ne er for la­engst af­løst af en in­tens ri­va­li­se­ring, der hand­ler om, hvem der skal va­e­re For­mel 1-ver­dens­me­ster 2016.

Ha­milt­on har al­le­re­de vun­det VM tre gan­ge, men Ros­berg jag­ter sin før­ste ti­tel. Det er en ti­telkamp mel­lem play­boy­en Ha­milt­on, der mel­lem lø­be­ne rej­ser ver­den rundt i sin me­tal­rø­de pri­vat-jet og da­ter po­p­stjer­ner, og fa­mi­lie­men­ne­sket Ros­berg, der til­brin­ger ti­den mel­lem lø­be­ne med hu­stru­en Vi­vi­an og de­res ni må­ne­der gam­le dat­ter.

De­res op­før­sel på ba­nen er og­så me­get for­skel­lig. Ha­milt­on er den ag­gres­si­ve slag­ter­hund, der ty­de­lig­vis har ta­get ido­let Ayr­ton Sen­nas ’flyt-dig-el­ler-der-sker-en-ulykke-stil’ til sig. Ros­berg er som re­gel den ’pa­e­ne’ gent­le­man, der ik­ke abon­ne­rer på te­o­ri­en om, at For­mel 1 er en kon­takt-sport. NÅR JEG SKRI­VER ’som re­gel’, er det, for­di sam­men­stø­det i Spa­ni­en af­slø­re­de en ny si­de af Ros­berg. Sid­ste år blev han fle­re gan­ge pres­set om­trent af ba­nen af Ha­milt­on i før­ste sving, og det ko­ste­de bå­de ty­ske­ren grand­prix-sej­re og gjor­de eng­la­en­de­rens vej mod VM-tit­len let­te­re. Ros­berg ven­te­de må­ske på, at Mer­ce­des-le­del­sen kald­te Ha­milt­on til or­den, for eng­la­en­de­rens ag­gres­si­ve ud­la­eg in­de­bar en be­ty­de­lig ri­si­ko for, at beg­ge Mer­ce­de­ser end­te uden for ba­nen ef­ter få se­kun­ders kør­sel. Når det ik­ke ske­te, var det, for­di Ros­berg, som den pa­e­ne ra­cer­kø­rer han er, trak sig.

Men pa­en­hed pra­e­mi­e­res ik­ke i For­mel 1 – hel­ler ik­ke hos no­bel-ma­er­ket Mer­ce­des. Her in­si­ste­rer man på at gi­ve si­ne kø­re­re ’frit løb’, og da Ha­milt­on de­ci­de­ret kør­te ind i Ros­berg i før­ste sving i USAs Grand Prix i novem­ber sid­ste år, aen­dre­de ty­ske­ren indstil­ling.

Han lag­de pa­en­he­den på hyl­den og har si­den na­eg­tet at tra­ek­ke sig, når Ha­milt­on går i in­fight. Det var ty­de­ligt, at det før el­ler si­den måt­te en­de i bal­la­de, og den kom så i Spa­ni­en: Mer­ce­destea­met, der hav­de kon­cern­le­del­sen på be­søg i pit­ten, måt­te se, hvor­dan en sten­sik­ker grand­prix-sejr ef­ter få hund­re­de­me­ter blev for­vand­let til to buk­ke­de ’Sølv­pi­le’.

Ef­ter­føl­gen­de ka­te­go­ri­se­re­de løbs­le­del­sen sam­men­stø­det som et ha­en­de­ligt uheld. Det var det og­så – med li­ge me­get skyld på beg­ge si­der.

Ros­berg kør­te ba­re pra­e­cis på sam­me må­de, som Ha­milt­on har gjort i åre­vis. BTs F1-KORRESPONDENT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.