FC Kø­ben­havn for­la­en­ger kon­trakt med svensk for­svars­spil­ler

BT - - SPORTEN -

FC Kø­ben­havn har for­la­en­get kon­trak­ten med for­svars­spil­le­ren Mi­ka­el An­tons­son med to år.

Den 34-åri­ge cen­ter­for­sva­rer stod el­lers til at ha­ve kon­trak­t­ud­løb ved ud­gan­gen af juni. »Nog­le vil sa­et­te spørgs­måls­tegn ved en 34-årig spil­ler, men vi har gen­nem­te­stet ham fy­sisk hos vo­res eg­ne folk og eks­per­ter i Lon­don. Kon­klu­sio­nen er beg­ge ste­der, at han med den ret­te do­se­ring sag­tens kan le­ve op til de fy­si­ske krav,« si­ger FCK-ma­na­ger Stå­le Sol­bak­ken om sven­ske­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.