2 ,00

BT - - SPORTEN -

Årets Cham­pions Le­agu­e­fi­na­le er mel­lem to hold, der ken­der hin­an­den godt, og det bør alt an­det li­ge be­ty­de en nervøs start på kam­pen, hvor de to hold na­ep­pe ta­ger den sto­re ri­si­ko. Ale­ne i de to se­ne­ste sa­e­so­ner har de mødt hin­an­den 10 gan­ge, og i he­le syv af de kampe har det stå­et uaf­gjort ef­ter de før­ste 45 mi­nut­ter - og ho­ved­par­ten af de halv­le­ge har da og­så va­e­ret lå­ste og chan­ce­fat­ti­ge. At­le­ti­co kom­mer helt sik­kert ud med en de­fen­siv tak­tik, og da Re­al Madrid er bedst på om­stil­lin­ger­ne, er det spørgs­må­let, om de kan åb­ne At­le­ti­co-de­fen­si­ven.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.