La­ber

BT - - WEEKEND -

Film- og mo­del­bran­chens la­bre lar­ver (So­fia Ve­ga­ra, Gi­gi Ha­did m.fl.) al­li­e­rer sig med Vi­ta Li­be­ra­tas hur­tig­vir­ken­de, lang­tids­hold­ba­re (2-3 uger), lugt­frie, fugt­gi­ven­de og prisvin­den­de selv­bru­ner-mous­se ’pHeno­me­nal’, når hu­den skal ha­ve dyb solg­lød. 349 kr. Vi­ta­li­be­ra­ta.dk Er du så­dan én, der ån­der ly­de­ligt ud (ga­ran­te­ret til stor ir­ri­ta­tion for din om­gi­vel­ser). Bliv en­de­lig ved. For suk­ket er hver­ken ud­tryk for, at du ke­der dig el­ler er mar­kant tra­et af li­vet. Nu har for­ske­re på Uni­ver­si­ty of Ca­li­for­nia fra Los An­ge­les (UCLA) og Stan­ford Uni­ver­si­ty un­der­søgt suk­kets funk­tion. Det vi­ser sig, at de tun­ge udån­din­ger er livsvig­ti­ge for krop­pen, skri­ver Il­lu­stre­ret Vi­den­skab. I snit suk­ker men­ne­sker om­kring 12 gan­ge i ti­men el­ler én gang per fem­te mi­nut. Iføl­ge for­sker­ne for­hin­drer suk­ke­ne at små, luftsa­ek­ke i lun­ger­ne, ved navn al­ve­o­ler, kol­lap­ser. Pro­fes­sor i neu­ro­bi­o­lo­gi Ja­ck Feld­man sam­men­lig­ner al­ve­o­ler­ne med vå­de bal­lo­ner. »Har du prø­vet at pu­ste en våd bal­lon op? Det er me­get sva­ert, for­di van­det på in­der­si­den får bal­lo­nen til at kli­stre sam­men. Det sam­me sker, når al­ve­o­ler kol­lap­ser. Så bli­ver over­fla­den på al­ve­o­ler­ne ude af stand til at ud­veks­le gas mel­lem blo­det og luf­ten,« si­ger han til Li­ve Sci­en­ce. Et suk sva­rer iføl­ge for­ske­ren til en dob­belt vej­rtra­ek­ning. Un­der­tryk­ker du suk­ke­ne, ri­si­ke­rer du at få ned­sat lun­ge­funk­tion. We­e­kend - 28.05.2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.