Le­ven­de bak­te­ri­er hol­der

En ny kost­trend – så­kaldt fer­men­te­ret kost – sik­rer dig sun­de tarm­bak­te­ri­er og fore­byg­ger en lang ra­ek­ke syg­dom­me

BT - - WEEKEND -

sau­er­kraut, mens vi her­hjem­me har brugt me­to­den til pro­duk­tion af øl og me­je­ri­pro­duk­ter. I dag hand­ler fer­men­te­ring ik­ke kun om kon­ser­ve­ring, men og­så om at ska­be sun­de fø­de­va­rer, der kan styr­ke dit hel­bred.

Det forta­el­ler bio­in­for­ma­ti­ker Pe­der Wor­m­ing fra Hvi­d­ov­re Ho­spi­tal, der i over 15 år har be­ska­ef­ti­get sig med bak­te­ri­er.

»Når man spi­ser fer­men­te­re­de grønt­sa­ger, får man en sta­bil tarm­fl­ora, der hol­der de ska­de­li­ge tarm­bak­te­ri­er ne­de, ved at ska­be et surt mil­jø i ma­ven, som de us­un­de bak­te­ri­er ik­ke bry­der sig om. En god og sund tarm­fl­ora fore­byg­ger in­fek­tio­ner, så man und­går at va­e­re mod­ta­ge­lig over for syg­dom­me,« for­kla­rer han.

Po­pu­la­e­re tar­me

I de se­ne­re år er vo­res tar­me – og i sa­er­de­les­hed de bak­te­ri­er, der le­ver i dem – ble­vet po­pu­la­e­re. For­sker­ne har ved hja­elp af nye dna-me­to­der gjort det mu­ligt at kort­la­eg­ge de 50 mil­li­o­ner bak­te­ri­er, der le­ver i tar­me­ne. Det be­ty­der, at man langt bed­re kan for­kla­re, hvor­for syg­dom­me som kra­eft, over­va­egt og di­a­be­tes op­står, og hvor­dan de skal be­hand­les. Fer­men­te­re­de fø­de­va­rer er en af de fak­to­rer, som fag­folk me­ner, kan ha­ve en gavn­lig ef­fekt, da de kan aen­dre tarm­bak­te­ri­er­nes sam­men­sa­et­ning og på­vir­ke el­ler må­ske helt hel­bre­de en be­stemt syg­dom. Det skyl­des fø­de­va­rer­nes ind­hold af le­ven­de mi­kro­or­ga­nis­mer – så­kaldt pro­bi­o­ti­ka.

»Vi mang­ler sta­dig vi­den om, hvor­dan pro­bi­o­ti­ka kan på­vir­ke sam­men­sa­et­nin­gen el­ler funk­tio­nen af tarm­bak­te­ri­er­ne hos ra­ske men­ne­sker, men vi ved, at det kan hja­el­pe ved en ra­ek­ke syg­dom­me, f.eks. mod tar­m­in­fek­tion hos for tid­ligt fød­te el­ler børn født ved kej­ser­snit. Det go­de ved fer­men­te­re­de grønt­sa­ger, at de in­de­hol­der fi­bre, som er med

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.