Ma­ven sund

BT - - WEEKEND -

til at ska­be en sund og for­skel­lig­ar­tet tarm­fl­ora. Jo stør­re di­ver­si­tet man har i tarm­fl­ora­en, de­sto bed­re,« si­ger Pe­der Wor­m­ing.

Pro­bi­o­ti­ka kan hja­el­pe, hvis man li­der af ir­ri­ta­bel tarm, kro­nisk tyktarms­be­ta­en­del­se, ma­ve­sår, som fore­byg­gel­se af turist­ma­ve og for at gen­ska­be tarm­fl­ora­en ef­ter en an­ti­bi­o­ti­ka­kur. Sø­ren Ej­ler­sen fra Aars­ti­der­ne ud­gav sam­men med Dit­te In­ge­mann og Sha­ne Pe­ter­sen i novem­ber sid­ste år en bog om fer­men­te­ring.

»I man­ge år har vi var­me­be­hand­le t vo­res mad, hvor man dra­e­ber de sun­de bak­te­ri­er. Nu skal vi til­ba­ge til den le­ven­de mad, som op­står ved fer­men­te­ring, hvor man ud­vik­ler gavn­li­ge ma­el­ke­sy­re­bak­te­ri­er og gavn­li­ge bak­te­ri­er ge­ne­relt. Det er som om, dan­sker­ne nu er klar til at brin­ge den­ne di­sci­plin ind i de­res ga­stro­no­mi­ske Sø­ren Ej­ler­sen i gang med at fer­men­te­re kål. liv, hvor grønt­sa­ger­ne be­va­rer de­res na­e­rings­stof­fer og vi­ta­mi­ner i be­ar­bejd­nings­pro­ces­sen,« si­ger han.

Fer­men­te­re­de fø­de­va­rer har ik­ke kun en po­si­tiv ef­fekt på ma­ven, men har og­så an­dre go­de bi­virk­nin­ger.

»Fer­men­te­ring er nemt at ar­bej­de med, det stop­per mad­spild, og det sma­ger ut­ro­lig godt,« si­ger Sø­ren Ej­ler­sen og for­ud­ser, at den nye kost­trend vil bli­ve end­nu me­re po­pu­la­er.

No­get kun­ne ty­de på, at han har ret. F.eks. vil den pris­be­løn­ne­de restau­rant No­ma dyr­ke fer­men­te­rin­gen i den kom­men­de sa­e­son, og madsko­ler hos bl.a. Meyers Mad og Aars­ti­der­ne ud­by­der kur­ser for folk, der øn­sker at la­e­re fer­men­te­ring. En­de­lig er de før­ste su­per­mar­ke­der be­gyndt at sa­el­ge Kam­bu­cha (fer­men­te­ret te, red.), og Ke­fir (syr­net ma­el­ke­pro­dukt, red.) .

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.