Skrig dig til bed­re V

BT - - WEEKEND -

We­e­kend - 28.05.2016 i har selv an­sva­ret for at hol­de os så ra­ske som mu­ligt. Bli­ver vi sy­ge, har vi og­så et an­svar for at få det bed­re.

Kost og drik­ke­va­rer spil­ler en af­gø­ren­de rol­le i et sundt liv og en sund for­dø­jel­se, men psy­ken spil­ler og­så ind.

Lyt­ter man ik­ke til sin ma­ve­for­nem­mel­sen, un­der­tryk­ker man dag­ligt si­ne fø­lel­ser og be­hov. Det kan sa­et­te sig i krop­pen – og tar­me­ne – som en in­dre stress, uro, ir­ri­ta­tion og vre­de. Det er min er­fa­ring at for­dø­jel­ses­pro­ble­mer of­te har med en vre­de­s­kon­flikt at gø­re.

Vi ken­der al­le si­tu­a­tio­ner, hvor vi i la­en­ge­re tid har va­e­ret ke­de af det, må­ske har vi va­e­ret ir­ri­te­re­de over en be­stemt epi­so­de og ik­ke få­et sagt or­dent­lig fra. Vi har (for la­en­ge) un­der­trykt vo­res in­dre stem­me. Det kan sa­et­te sig som en ’ked af det fø­lel­se’ i krop­pen og ska­be en ond spiral, hvor vi ik­ke får sagt fra på de rig­ti­ge tids­punk­ter. Det op­ho­ber en in­dre fø­lel­ses­ma­es­sig fru­stra­tion, som kan sa­et­te sig i tarm­sy­ste­met. I før­ste om­gang vi­ser det sig som for­stop­pel­se. Se­ne­re kan det bli­ve til di­ar­ré, ir­ri­ta­bel tarm, be­ta­en­del­se og kro­ni­ske tarm­syg­dom­me.

Psy­ken gør ondt i ma­ven

Jeg har selv som ung haft man­ge for­dø­jel­ses­pro­ble­mer. Jeg vid­ste ik­ke, hvad den psy­ko­lo­gi­ske grund var, men det kan jeg ty­de­ligt se i dag. Man­ge gan­ge – sa­er­ligt som te­e­na­ger og i star­ten af 20er­ne var jeg ved at ’ko­ge over’. Min mor var nem­lig of­te ind­lagt på sy­ge­hus, og det gjor­de mig ban­ge og fru­stre­ret. Hen­des livs­stil var dår­lig – hun røg 20 grøn­ne Ce­cil om da­gen og spi­ste alt for me­get gam­mel­dags mad som kød, kog­te kar­to­f­ler og sovs.

Jeg fik al­drig gi­vet ud­tryk for min vre­de over hen­des syg­dom­me, ind­la­eg­gel­ser og se­ne­re død. Men jeg gem­te den i ma­ven i man­ge år. Det var først da jeg mød­te me­tas­und­heds­te­ra­pe­ut Lars My­gind, at jeg kom ind til ker­nen af mi­ne pro­ble­mer med ’den gem­te vre­de’. Han la­er­te mig et godt trick – ’skri­ge­pu­den’. For­må­let med en skri­ge­pu­de er at kom­me af med in­dre vre­de og fru­stra­tion – og ef­ter­føl­gen­de få en fø­lel­se af let­tel­se, in­dre ro og me­re gla­e­de. Det er godt at få lov at skri­ge sin vre­de og fru­stra­tion ud, det kan for­lø­se lå­ste fø­lel­ser i bå­de krop og tarm. Et skrig i pu­den er den hur­tig­ste må­de at tvin­ge den dår­li­ge ener­gi ud af krop­pen, så den ik­ke ho­ber sig op i tarm­sy­ste­met.

Egent­lig kan vi jo ba­re skri­ge hjem­me i stu­en, men det har de fa­er­re­ste lyst til – det er som om, det går let­te­re med pu­den.

Før­ste gang jeg prø­ve­de den, var det me­get gra­en­se­over­skri­den­de – og fjol­let. Jeg be­gynd­te at gri­ne for det var aka­vet, men så kom der gang i det. Jeg blev ef­ter­føl­gen­de ret over­ra­sket over, at jeg kun­ne skri­ge så højt, uden at det kun­ne hø­res. Og jeg hav­de lyst til at bli­ve ved og ved...

Jeg bru­ger sta­dig min skri­ge­pu­de, når jeg er vred. Når jeg vil ha­ve fø­lel­ser­ne for­løst og ha­ve dem ’ud af min krop’ så jeg kan sove om nat­ten. Vre­de stres­ser mig, og tan­ker­ne fly­ver i ring. Det på­vir­ker min for­dø­jel­se i form af for­stop­pel­se.

Skri­ge­pu­den er ik­ke en so­fa­pu­de el­ler en ho­ved­pu­de, men en lil­le kom­pakt pu­de. Men af­prøv di­ne eg­ne pu­der der­hjem­me – må­ske har du en, der er lyd­ta­et. Hvis ik­ke kan du kø­be en skri­ge­pu­de på Lars My­ginds hjem­mesi­de, hvor du og­så kan la­e­se me­re om tek­nik­ken.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.