’Skønt at ha­ve me­re

I åre­vis har tre kvin­der ka­em­pet med ma­ve­s­mer­ter. Med Le­ne Hans­sons hja­elp har de på fi­re uger lagt de­res kost om. Nu mel­der al­le tre sig symp­tom­fri

BT - - WEEKEND -

det skøn­nes, at hver 10. dan­sker har for­dø­jel­ses­pro­ble­mer.

Hold pla­nen

De tre kvin­der vil al­le fort­sa­et­te med de­res nye kost.

»Det kø­rer på skin­ner. Så me­get, at jeg ma­er­ker det med det sam­me, hvis jeg la­ver en smut­ter, som f.eks. at ta­ge et styk­ke brød til en gril­laf­ten. Så får jeg ondt i ma­ven med det sam­me – med smer­ter, ma­vek­neb og hård­hed,« si­ger Glenn Lar­sen.

Al­le har de op­le­vet, at det gi­ver bag­slag, hvis de ’syn­der’ og spi­ser af det for­bud­te. Som Le­ne Hansson si­ger: ’Der er kon­tant af­reg­ning ved kas­se et’.

»Spi­ser jeg no­get, jeg ik­ke må, er det som om, no­gen ta­ger bat­te­ri­er­ne ud af mig,« si­ger 34-åri­ge Met­te Ni­el­sen om den mang­len­de ener­gi, den for­ker­te kost med­fø­rer.

Le­ne Hansson er ’dybt ry­stet’ over, hvor la­en­ge kvin­der­ne hav­de le­vet med de­res ma­ve­pro­ble­mer. F.eks. fik Glenn Lar­sen pro­ble­mer med sin for­dø­jel­se ef­ter et akut kej­ser­snit for 21 år si­den.

»Men det be­hø­ver ik­ke bli­ve kro­nisk. Man kan gø­re no­get ved det. Kvin­der­ne er ik­ke dum­me, men har al­drig få­et den rig­ti­ge vej­led­ning. Det er synd,« si­ger hun.

Det er vig­tigt at un­der­stre­ge, at ik­ke to men­ne­sker med tarm­pro­ble­mer er ens. For nog­le kan det va­e­re nok at føl­ge FODMAP-di­a­e­ten, mens an­dre er nødt til og­så at kom­bi­ne­re med an­dre til­tag.

For 34-åri­ge Mia Dyhr Thom­sen var FODMAP ale­ne ik­ke løs­nin­gen.

»Jeg tror, det vir­ker den­ne gang, for­di jeg og­så kost­kom­bi­ne­rer. Jeg er lak­to­se­in­to­le­rant, og har tid­li­ge­re spist rig­tig man­ge lak­to­se­fri pro­duk­ter – isa­er skyr og ma­elk. Men jeg tror, det har haft en ne­ga­tiv be­tyd­ning. Må­ske var jeg naiv at tro, at det var okay at spi­se lak­to­se­frit,« si­ger Mia Dyhr Thom­sen, som i dag må und­va­e­re al­le me­je­ri­pro­duk­ter – og­så de lak­to­se­fri.

Ondt i be­gyn­del­sen

I be­gyn­del­sen af ku­ren op­le­ve­de al­le kvin­der­ne et par da­ge med ho­ved­pi­ne, lavt ener­gi­ni­veau og for nog­les ved­kom­men­de op­pu­stet­hed. Krop­pen skul­le li­ge vaen­ne sig til, at der blev vendt op og ned på de dår­li­ge va­ner.

Al­li­ge­vel sen­der kvin­der­ne var­me an­be­fa­lin­ger vi­de­re til an­dre med ma­ve­pro­ble­mer.

»Jeg er na­er­mest flov over, at der ik­ke skal me­re til. Man­ge spi­ser sundt men med den ret­te sam­men­sa­et­ning, kom­mer du rig­tig, rig­tig langt. Det er skønt at ha­ve me­re ener­gi – ef­ter frokost er jeg ik­ke la­en­ge­re møg­ham­ren­de tra­et, jeg kø­rer ba­re vi­de­re i sam­me gear som før,« si­ger Met­te Ni­el­sen. Glenn Lar­sen nik­ker. »Det nem­me­ste har va­e­ret at kom­bi­ne­re ko­sten og le­ve ef­ter FODMAP­di­a­e­ten. På mit ar­bej­de sag­de de: ’Det vir­ker to­talt uover­sku­e­ligt’. Men det er det alt­så ik­ke,« si­ger hun.

Ef­ter ku­ren må kvin­der­ne igen be­gyn­de at spi­se al­le ty­per af kul­hy­dra­ter. Men de må prø­ve sig frem, ved at ta­ge én FODMAP ad gan­gen og ma­er­ke ef­ter, om den gi­ver en re­ak­tion, før de fort­sa­et­ter med en ny.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.