La­eg bud­get for bå­de hjer­te og hjer­ne

Vi er go­de til at hol­de styr på de fa­ste ud­gif­ter, men når det ga­el­der det lø­se – alt det vi kø­ber med hjer­tet – har vi ik­ke kon­trol over pen­ge­ne

BT - - WEEKEND -

We­e­kend - 28.05.2016

Der er man­ge, der hver må­ned spe­ku­le­rer over, hvor pen­ge­ne egent­lig blev af? I vir­ke­lig­he­den er det ma­er­ke­ligt. For de fle­ste dan­ske­re la­eg­ger nem­lig bud­get, vi­ser en un­der­sø­gel­se fra Gal­lup. Fak­tisk ga­el­der det he­le 70 ud af 100 dan­ske­re. For de fle­ste ga­el­der det, at det gi­ver ro i ma­ven at vi­de, at der er råd til at be­ta­le al­le de reg­nin­ger, der kom­mer i lø­bet af året.

Men der er desva­er­re to ha­ger ved bud­get­tet. For det før­ste op­da­te­rer det ik­ke sig selv. For det an­det in­de­hol­der bud­ge­tar­ket som re­gel kun de fa­ste ud­gif­ter.

Det lø­ben­de for­brug

Re­sten af pen­ge­ne, alt­så de pen­ge vi har til rå­dig­hed hver må­ned til det ’lø­ben­de for­brug’. De pen­ge, vi bru­ger på mad, tøj, ga­ver, for­nø­jel­ser osv., er sja­el­dent lagt i fa­ste ram­mer på li­ge fod med de fa­ste reg­nin­ger og ud­gif­ter. Der­for for­svin­der pen­ge­ne som sand mel­lem vo­res ha­en­der.

Vi la­eg­ger bud­get for de fa­ste ud­gif­ter, dem der op­ta­ger vo­res hjer­ne. Det går rig­tig godt og er sjovt nok nemt nok. Men re­sten af pen­ge­ne – dem der bru­ges med hjer­tet, im­puls­kø­be­ne og al­le fri­stel­ser­ne, dem hol­der vi ik­ke styr på. Der­for lø­ber vo­res hjer­te alt for of­te af med os – og med pen­ge­ne.

Over­ord­net har hver tred­je mand og hver fem­te kvin­de ik­ke et bud­get. Det sva­rer til en lil­le mil­li­on voks­ne, der ik­ke la­eg­ger bud­get. De fle­ste af dem kan ik­ke se, at der er be­hov for det, mens re­sten, nem­lig 150.000, slet ik­ke gi­der. Til al­le dem, der ik­ke me­ner, at de har be­hov for et bud­get, kan jeg kun si­ge:

Der er al­tid no­get at kom­me ef­ter i et­hvert bud­get og i en­hver øko­no­mi. Lad os der­for se på de pri­va­te fi­nan­ser og det pri­va­te bud­get med nye øj­ne.

Med enk­le tek­nik­ker kan du få bå­de hjer­ne og hjer­te med i bud­get­tet, og få en me­re hel­heds­o­ri­en­te­ret og sjove­re til­gang til, hvor di­ne pen­ge skal hav­ne hver må­ned – og hvor­for.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.