Du bud­get

BT - - WEEKEND -

hver må­ned, og fra bud­get­kon­to­en be­ta­les de fa­ste ud­gif­ter – til ti­den. Husk at reg­nin­ger kun be­ta­les, hvis der er pen­ge på bud­get­kon­to­en. I be­gyn­del­sen skal du sa­et­te ek­stra ind på kon­to­en, for­di ud­gif­ter­ne som re­gel for­fal­der i klum­per. I må­ne­der med få ud­gif­ter ’spa­rer du op’ til de dy­re må­ne­der. kort­be­ta­lin­ger’ til di­ne net­tjen­ster og di­ne strea­m­ingtje­ne­ster. Når du har få­et alt med, la­eg­ger du sam­men og de­ler med tolv. Så har du di­ne fa­ste må­ned­li­ge ud­gif­ter. Men du er kun li­ge be­gyndt.

Lad ik­ke al­tid hjer­tet vin­de

Sa­et be­løb på de lø­ben­de ud­gif­ter, så de ik­ke fyl­der me­re, end de skal. Det kan va­e­re: Mad 4.000 kr. , tøj 500 kr. o.s.v. Man­ge har nem­me­re ved at få mest for pen­ge­ne, når al­le ud­gif­ter er ’fir­kan­te­de’ og i fa­ste ram­mer.

Giv øko­no­mi­en et må­ned­ligt tjek

Et bud­get er et ’regn­skab la­vet på for­hånd’, der­for skal du al­tid ind at ju­ste­re di­ne tal, når må­ne­den er gå­et. De tal, du har sat i bud­get­tet, er ’gam­le tal’, der vi­ser, hvad tin­ge­ne ko­ste­de sid­ste gang, du be­tal­te. Er der aen­drin­ger, skal du ju­ste­re di­ne tal. De ’far­li­ge’ po­ster, der hyp­pigt svin­ger, er el, var­me, for­sik­ring og te­le­fo­ni.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.