TANJAS TIP: Tra­e­ne­rens til­gang har en stor ef­fekt på din lyst til

Skal du pi­skes el­ler lok­kes for at gi­ve dig 100 pct.? Find den tra­e­ner, der bedst kan få dig til at pra­este­re

BT - - WEEKEND -

Hvem er din per­son­li­ge tra­e­ner? Ser­gen­ten el­ler hop­ti­mi­sten? Vi er som men­ne­sker vidt for­skel­li­ge – vi re­a­ge­rer for­skel­ligt på tra­e­ning, og vi mod­ta­ger in­put fra vo­res tra­e­ne­re helt in­di­vi­du­elt. Er­go – af­ha­en­ger vo­res ev­ne til kon­ti­nu­i­tet i den fy­si­ske tra­e­ning ik­ke kun af vo­res egen in­dre mo­ti­va­tion. Den af­ha­en­ger og­så af tra­e­ne­rens ev­ne til spe­ci­fikt at mo­ti­ve­re dig. Tra­e­ne­rens til­gang har nem­lig en stor ef­fekt på din lyst til at tra­e­ne. Og det hand­ler ik­ke nød­ven­dig­vis om, hvor­vidt det er en god el­ler dår­lig tra­e­ner. Det hand­ler me­re om ke­mi. Alt­så ke­mi mel­lem dig og din tra­e­ner.

Per­son­ligt har jeg al­tid haft en drøm om at de­le og vi­de­re­gi­ve min pas­sion for fy­sisk ak­ti­vi­tet – ik­ke som et nød­ven­digt on­de, men som en del af det dag­li­ge puste­rum. Den til­gang gør, at jeg skal va­e­re ut­ro­lig dyg­tig til at mo­ti­ve­re an­dre men­ne­sker til at va­e­re fy­sisk ak­ti­ve. Der fin­des et utal af for­skel­li­ge tra­e­ner­ty­per, (jeg har selv­føl­ge­lig og­så min egen stil, der ken­de­teg­ner min tra­e­ning).

Den vig­ti­ge in­struk­tør

Jeg vil her gen­nem­gå for­skel­li­ge tra­e­ner­ty­per – mød ser­gen­ten, selv­til­lids­booste­ren, hop­ti­mi­sten og ’MyWay-or-the-hig­hway’-ty­pen og find ud af, hvil­ken ty­pe tra­e­ner der bedst kan mo­ti­ve­rer net­op dig. FO­TO: Nils Meilvang

Der er man­ge fle­re ty­per - og der er po­si­ti­ve og ne­ga­ti­ve aspek­ter ved dem al­le.

Selv­føl­ge­lig kan tra­e­ne­re godt va­e­re in­spi­re­ret af fle­re for­skel­li­ge tra­e­ner­ty­per.

Det vig­tig­ste er, at du fin­der ud af, hvem af dem der får dig til at mø­de op uge ef­ter uge til tra­e­ning.

Det er ik­ke nok at fin­de den ret­te tra­e­nings­form – in­struk­tø­ren er mindst li­ge så vig­tig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.