Et land, der hed Nor­ge

Tra­et­he­den lu­rer i Jan Kja­er­stads am­bi­tiø­se mur­sten af en sla­egts­ro­man. Ro­ma­nen er he­le 603 si­der lang

BT - - WEEKEND - Ti­tel: For­lag: For­fat­ter: Over­sa­et­ter: Si­der: Pris:

ki­ne­si­ske hi­sto­ri­ke­re har fo­rel­sket sig i et land, der ek­si­ste­re­de for 2.000 år si­den, og som de fle­ste al­drig har hørt om. Lan­det lig­ger ’i randzo­nen af den va­el­di­ge øde­mark, vi ken­der som Forum Eu­ro­pa­e­um’ og blev den­gang kaldt ’Nor­ge’.

Hi­sto­ri­ker­ne forta­el­ler om lan­det – det 20. år­hund­re­des Nor­ge – via en hi­sto­rie om sla­eg­ten Bo­hre. Sa­er­ligt fa­mi­lie­tra­e­ets kvin­der får plads. En af dem, Ri­ta, står cen­tralt. Hun er pa­la­eon­to­log, fra­skilt mor til tre og ar­bej­der på va­er­ket med den si­gen­de ti­tel ’Fe­mi­na er­rec­ta’. Al­le kvin­der­ne i sla­eg­ten for­sø­ger net­op at rej­se sig i en ver­den, hvor pa­tri­ar­ka­tet en­ten re­ge­rer med vold el­ler med so­ci­al kon­trol.

Kvin­de­sym­pa­ti

Nog­le ste­der er Kja­er­stads sym­pa­ti for kvin­der­ne så stor, at den slår over i ka­ri­ka­tu­rer af ma­en­de­ne. Men det kan va­e­re ret mor­somt, som når Ro­ar Bo­hre, der ik­ke kan bli­ve for­fat­ter, en­der som en ra­sen­de opbla­est vi­nan­mel­der: »I tan­ker­ne kald­te han sig selv for vin­kul­tu­rens Ge­org Bran­des.«

Men så er der iner­tien. Ro­ma­nens sin­dri­ge kon­struk­tion over 603 si­der frem­står lidt stiv og me­ka­nisk, li­ge­som sig­na­le­men­ter­ne af de sta­er­ke kvin­der, og af Nor­ge, vir­ker for­ud­si­ge­li­ge og – ja, lidt tra­et­te.

Må­ske er det an­der­le­des for den, der ik­ke har la­est Kja­er­stad før. Men det har jeg, og jeg ae­r­grer mig over, at den ki­ne­si­ske ram­me­forta­el­ling ik­ke rig­tig ud­nyt­tes. At nog­le hi­sto­ri­ke­re langt ude i frem­ti­den, fra et så fjer­nt per­spek­tiv, ser på Nor­ge i et nyt lys. Må­ske ken­der Kja­er­stad lan­det alt for godt. Sla­eg­ters gang. Jan Kja­er­stad. Chri­sten­sen. Sam­le­ren. 603. Ca­mil­la 350 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.