D

BT - - WEEKEND -

er var en tid, hvor al­le la­e­ste Jan Kja­er­stad. Så­dan føl­tes det i hvert fald i de år, jeg stu­de­re­de lit­te­ra­tur på uni­ver­si­te­tet. Det var den­gang mu­ligt at del­ta­ge i kur­ser om de po­st­mo­der­ne tra­ek i hans stort an­lag­te tri­lo­gi om me­di­e­men­ne­sket, su­pe­rel­ske­ren og selv­bed­ra­ge­ren Jo­nas Wer­geland. ’For­fø­re­ren’, ’Ero­bre­ren’ og ’Op­da­ge­ren’ hed de tre ro­ma­ner, hvoraf den sid­ste – nok på he­le tri­lo­gi­ens veg­ne – modt­og Nor­disk Rå­ds Lit­te­ra­tur­pris i 2001. Fuldt fortjent og i frugt­bar kon­trast til den mini­ma­li­sti­ske prosa, der el­lers teg­ne­de 1990er­ne. Et va­eld af hi­sto­ri­er var va­e­vet sam­men, og der blev ik­ke spa­ret på dra­ma­et og de helt sto­re fø­lel­ser, men i kraft af Kja­er­stads be­ga­vel­se og bril­lan­te ev­ne til at or­ke­stre­re forta­el­lin­gen, var tri­lo­gi­en en født klas­si­ker.

Det var og­så en op­le­vel­se at la­e­se ’Tegn til ka­er­lig­hed’ fra 2002, og det, Kja­er­stad si­den­hen har skre­vet, har hel­ler al­drig va­e­ret dår­ligt. Det er han for dyg­tig til. Men en ik­ke helt pla­cér­bar iner­ti har meldt sig hos for­fat­te­ren. Jeg for­nem­mer den i hans nye ro­man, ’Sla­eg­ters gang’, med den si­gen­de un­der­ti­tel ’Forta­el­lin­ger fra et glemt land’. Her ud­gør det før­ste ka­pi­tel, me­get kja­er­stadsk, en slags ram­me­forta­el­ling, hvor tre kvin­de­li­ge

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.