MA­RE­RIDT’

BT - - NYHEDER -

Tors­dag hav­de hun fyldt sin he­ste­last­bil op med seks kom­men­de kon­kur­ren­ce­he­ste, der skul­le til ri­desta­ev­ne i Rends­burg. Jen­ni­fer Fogh Pedersen sad bag rat­tet, og med sig i bi­len hav­de hun to af si­ne an­sat­te he­ste­pas­se­re, Ali­ce To­ht og Kri­sti­ne Kar­strøm.

Ulyk­ken ske­te, da last­bi­len tors­dag mid­dag nå­e­de til Ni­en­bor­stel. Vej­en var for­holds­vis smal, og på vej ud af et blødt ven­stresving mød­te den en stor mod­kø­ren­de last­bil.

Iføl­ge mo­de­ren Bet­ti­na Kirk trak Jen­ni­fer Fogh Pedersen last­bi­len til høj­re for at ska­be plads. Vej­kan­ten var blød, og med he­ste­nes tun­ge va­egt bagi kom bi­len straks i slin­ger. Last­bi­len kør­te i grøf­ten og di­rek­te ind i et trae.

He­li­kop­ter, am­bu­lan­ce og red­nings­hja­elp blev til­kaldt. Iføl­ge Bet­ti­na Kirk kun­ne bå­de Ali­ce To­ht og Kri­sti­ne Kar­strøm selv krav­le ud af den smadre­de last­bil uden al­vor­li­ge ska­der, mens Jen­ni­fer Fogh Pe­der­sens ben sad fast­k­lemt.

Det tog over to ti­mer af få skå­ret hen­de fri, og der­ef­ter fløj am­bu­lan­ce­he­li­kop­te­ren hen­de til et ho­spi­tal i Ki­el. He­ste fik bu­ler og skram­mer Tre af he­ste­ne blev kørt på dy­re­ho­spi­tal, og de tre an­dre blev frag­tet til­ba­ge til stal­de­ne. De har få­et bu­ler og skram­mer, men skal ef­ter­si­gen­de ik­ke ha­ve bra­ek­ket no­get.

Jen­ni­fer Fogh Pedersen har en la­esion på ven­stre lår og et al­vor­ligt brud på høj­re knae. Hun er sta­dig ind­lagt og ven­ter på at bli­ve ope­re­ret, når ha­e­vel­sen på høj­re ben er fal­det.

Jen­ni­fer Fogh Pe­der­sens lil­le­bror, 21-åri­ge Jo­nas Kirk, hav­de sva­ert ved at for­stå, at ulyk­ken var sket for hans sø­ster.

»Jeg er ry­stet. Det ven­der og op ned på al­ting, når en højt el­sket sø­ster kom­mer ud for så­dan en ulykke,« si­ger han.

Bet­ti­na Kirk kør­te til ho­spi­ta­let i Ki­el, så snart hun hør­te om ulyk­ken. Der har hun va­e­ret indtil i går. Al­le­re­de i dag har hun pla­ner om at ta­ge tu­ren syd­på igen for at støt­te sin dat­ter.

»Det er en tragisk ulykke, så det er hel­digt, der al­li­ge­vel ik­ke ske­te me­re. Der må vir­ke­lig ha­ve va­e­ret eng­le­vagt med,« si­ger Bet­ti­na Kirk.

Jen­ni­fer Fogh Pedersen har si­den ulyk­ken mod­ta­get et hav af be­ske­der på blandt an­det Fa­ce­book. Og iføl­ge hen­des mor og sø­sken­de, er de man­ge hils­ner no­get, der ’vir­ke­lig var­mer’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.