Sand­storm mod god­se­jer

BT - - NYHEDER -

Jeg kan ik­ke se, det er et pro­blem. Na­tur­for­e­nin­gen kla­ger over hvad som helst STRANDHUGST Det har vakt rø­re blandt de lo­ka­le be­bo­e­re, at en god­se­jer har tømt Kl­int­holm Havn Strand for cir­ka 500 ton sand. Ons­dag og tors­dag fik god­se­jer Carl Gu­stav Sca­ve­ni­us og hans far Pe­ter Sca­ve­ni­us, der er tid­li­ge­re god­se­jer og driftsansvar­lig, trans­por­te­ret sto­re ma­eng­der sand fra Kl­int­holm Havn Strand til de­res swim­m­ing­pool på Cam­ping Møns Kl­int. Iføl­ge god­se­je­ren selv dre­jer det sig om 300 ku­bik­me­ter sand. Det sva­rer cir­ka til 500 ton. San­det skal fyl­des i en gam­mel swim­m­ing­pool på god­se­je­rens cam­ping­plads for at få hul­let da­ek­ket til. Mar­ga­re­ta Da­hl­ström er for­mand for Øst­møn Na­tur­for­e­ning, som har an­meldt sand­trans­por­ten til Vor­ding­borg Kom­mu­ne. En lo­kal bor­ger kon­tak­te­de hen­de ef­ter at ha­ve set en last­bil i pen­dul­fart kø­re sand fra stran­den til cam­ping­plad­sen.

»Det vir­ker ik­ke rig­tigt, at man fjer­ner sand i den må­le­stok fra den mest po­pu­la­e­re ba­de­strand – og så end­da li­ge op til ba­desa­e­so­nen. Der er kørt så man­ge la­es sand va­ek, at stran­den ik­ke lig­ner sig selv. Det er til me­re, end ba­re en sand­kas­se i bag­ha­ven. Det er de­ci­de­ret rå­sto­f­ud­vin­ding,« si­ger hun og til­fø­jer, at hun ef­ter­føl­gen­de selv har va­e­ret for­bi stran­den, hvor hun kun­ne kon­sta­te­re at over­fla­den på en stra­ek­ning på over 100 me­ter var skra­bet va­ek. Ta­ger, når vi har brug for det Pe­ter Sca­ve­ni­us, der er an­svar­lig for god­sets drift, ejer et som­mer­hus ud for stran­den. Det er ham, cam­ping­plad­sen hen­vi­ser til, da BT for­hø­rer sig om sandty­ve­ri­et. Han forta­el­ler, at god­set har til­la­del­se til rå­sto­f­ud­vin­ding på stran­den.

»Det er vo­res strand, og det har va­e­ret ru­ti­ne, at vi ta­ger sand der­fra, når vi har haft brug for det. Hver­ken strand el­ler klit­ter har ta­get ska­de. Det ene­ste er, at man kan se hjulspo­rer­ne, men de for­svin­der, når van­det skyl­ler op,« si­ger han og til­fø­jer, at der kun er ble­vet ta­get sand fem til ti cen­ti­me­ter i stran­dens over­fla­de.

Øst­møn Na­tur­for­e­ning har an­meldt sa­gen til Vor­ding­borg Kom­mu­ne, og nu er Kyst­di­rek­to­ra­tet ved at fin­de ud af, om sand­flyt­nin­gen er lov­lig. Pe­ter Sca­ve­ni­us me­ner dog ik­ke, der er hold i an­mel­del­sen.

»Jeg kan ik­ke se, det er et pro­blem. Na­tur­for­e­nin­gen kla­ger over hvad som helst. Så la­en­ge der ik­ke er sket no­gen ska­de, ta­ger jeg det helt ro­ligt,« si­ger Pe­ter Sca­ve­ni­us.

Mar­ga­re­ta Da­hl­ström fra Øst­møn Na­tur­for­e­ning til­fø­jer dog og­så, at hver­ken hun el­ler fore­nin­gen ken­der na­er­me­re til reg­ler­ne på om­rå­det. De har ba­re op­lyst kom­mu­nen om, at det har fun­det sted, og vil over­la­de det til myn­dig­he­der­ne at vur­de­re, om ud­vin­din­gen er lov­lig. Det vir­ker ik­ke rig­tigt, at man fjer­ner sand i den må­le­stok fra den mest po­pu­la­e­re ba­de­strand – og så end­da li­ge op til ba­desa­e­so­nen

Hvis du vil fjer­ne ma­te­ri­a­le i stør­re om­fang, skal du – ud­over at spør­ge eje­ren – ret­te hen­ven­del­se til kom­mu­nen, Na­tursty­rel­sens lo­ka­le en­hed el­ler Kyst­di­rek­to­ra­tet. Dis­se kan forta­el­le, hvor­dan man skal for­hol­de sig, idet det kan va­e­re nød­ven­digt at sø­ge til­la­del­se ef­ter reg­ler i na­tur­be­skyt­tel­ses­lo­ven og/ el­ler rå­sto­f­loven. For egent­lig grav­ning af sand og sten ga­el­der rå­sto­f­lovens reg­ler om ind­vin­ding på land.

Kil­de: Na­tursty­rel­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.