5 år i Dan­mark

BT - - NYHEDER -

Bå­de min ko­ne og jeg er så be­kym­re­de, at vi har ma­ve­s­mer­ter og har sva­ert ved at sove om nat­ten

Loven si­ger, at al­le, hvad en­ten de er dan­ske­re el­ler ud­la­en­din­ge, skal på in­te­gra­tionsy­del­se, hvis de ik­ke har haft op­hold i Dan­mark i mindst syv ud af de sid­ste ot­te år. Det stri­der iføl­ge Kir­sten Kets­cher og­så imod EU’s reg­ler.

»Man må ik­ke kun an­ven­de et me­ka­nisk kri­te­ri­um, som de syv ud af ot­te år er. Det er til­ladt at la­eg­ge va­egt på, om no­gen har en til­knyt- ning til Dan­mark, men man må ik­ke se bort fra re­el til­knyt­ning,« si­ger hun.

Lyng­by-Ta­ar­ba­ek Kom­mu­ne øn­sker på nu­va­e­ren­de tids­punkt ik­ke at ud­ta­le sig om sa­gen.

»Det tra­ef­fes først af­gø­rel­se i sa­gen i na­e­ste uge af kom­mu­nens Cen­ter for Ar­bejds­mar­ked,« si­ger pres­se­ansvar­lig Ja­cob Holm Han­sen. Jeg er fra en fa­mi­lie af iva­er­ksa­et­te­re og det er me­get mod min vil­je at gå le­dig

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.