Ple­je­cen­ter fy­re­de an­sat un­der syg­dom

BT - - NYHEDER -

Den 26. fe­bru­ar i år bort­vi­ste le­de­ren af Ple­je­cen­ter Sme­de­ga­de i Sla­gel­se, Hel­le Jun­ker, en 56-årig so­ci­al- og sund­heds­as­si­stent, da ved­kom­men­de mød­te på ar­bej­de ef­ter tre ugers syg­doms­pe­ri­o­de. Be­grun­del­sen var, at den an­sat­te, som el­lers har va­e­ret an­sat i 19 år, ik­ke hav­de la­est sin di­gi­ta­le post, mens hun lå syg ef­ter en ope­ra­tion som føl­ge af en kra­eft­syg­dom. Det skri­ver Sja­el­land­ske. Hel­le Jun­ker men­te, at den nu bort­vi­ste kvin­de skul­le va­e­re mødt al­le­re­de den 16. fe­bru­ar, hvor­for først­na­evn­te fy­re­de hen­de. Iføl­ge ho­ved­per­so­nens vagt­plan skul­le hun dog va­e­re mødt net­op den 26. fe­bru­ar, hvor hun og­så trop­pe­de op. Her fik hun fy­re­sed­len.

Iføl­ge Sja­el­land­skes kil­der er bort­vis­nin­gen sket, uden at til­lids­re­pra­e­sen­tan­ten i for­vej­en var ori­en­te­ret, hvil­ket va­ek­ker by­rå­dspo­li­ti­ke­res har­me.

»Det er sim­pelt­hen gro­tesk. Det er per­so­na­lepo­li­tisk uac­cep­ta­belt at bort­vi­se sa­er­ligt man­ge­åri­ge me­d­ar­bej­de­re uden for­ud­gå­en­de ad­var­sel. Sam­ti­dig er det helt uhold­bart, at le­de­ren fy­rer en me­d­ar­bej­der un­der et kort syg­doms­for­løb,« si­ger Tho­mas Clau­sen fra En­heds­li­sten, som har be­ga­e­ret punk­tet på by­rå­ds­dags­or­de­nen i mor­gen.

Her skal po­li­ti­ker­ne be­slut­te, hvor­vidt bort­vis­nin­gen skal an­nul­le­res.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.