Pu­tin vil ik­ke ta­le me­re om Krim

BT - - NYHEDER -

Krims sta­tus er et fa­er­dig­dis­ku­te­ret spørgs­mål, me­ner den rus­si­ske pra­esi­dent Vla­di­mir Pu­tin.

Halvø­en Krim er en ukrainsk re­gion, som blev an­nek­te­ret af Rusland i 2014. Pu­tin fast­hol­der, at in­tet står ti­ba­ge at dis­ku­te­re om Krim.

»Rusland vil ik­ke del­ta­ge i dis­kus­sio­ner med no­gen om det­te em­ne,« si­ger Pu­tin. Han tal­te i fre­dags om kon­flik­ten med Ukrai­ne i At­hen ef­ter drøf­tel­ser med Gra­e­ken­lands pre­mi­er­mi­ni­ster Ale­xis Tsi­pras.

Den ukrain­ske pra­esi­dent Pe­tro Por­osjen­ko si­ger, at Ukrai­ne vil gen­vin­de kon­trol­len over de øst­li­ge ter­ri­to­ri­er fra pr­orus­si­ske se­pa­ra­ti­ster og og­så over Krim­halvø­en.

Pra­esi­den­tens ud­ta­lel­ser blev frem­sat for få da­ge si­den i for­bin­del­se med, at den ukrain­ske pi­lot Na­di­ja Sav­tjen­ko blev fri­gi­vet fra et rus­sisk fa­engsel.

»På sam­me må­de som vi har få­et bragt Na­di­ja hjem, vil vi og­så brin­ge Don­bas­s­re­gio­nen og Krim til­ba­ge,« sag­de pra­esi­den­ten, ef­ter at Sav­tjen­ko var vendt til­ba­ge til Ukrai­ne.

Den 34-åri­ge Na­di­ja Sav­tjen­ko an­ses i Ukrai­ne for at va­e­re na­tio­nal­helt, og hun er et sym­bol på mod­stan­den mod Rusland.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.