Eks-dik­ta­tor dømt for hen­ret­tel­ser

BT - - NYHEDER -

Fem­ten tid­li­ge­re med­lem­mer af mi­li­ta­erjun­ta­en i Ar­gen­ti­na blev i fre­dags dømt for at ha­ve plan­lagt at kid­nap­pe og hen­ret­te af­hop­pe­re som en del af den be­ryg­te­de Ope­ra­tion Kon­dor. Det skri­ver nyheds­bu­reau­et Reu­ters.

Ope­ra­tion Kon­dor var en ko­or­di­ne­ret ope­ra­tion af dik­ta­tu­rer­ne i Ar­gen­ti­na, Chi­le, Uru­gu­ay, Pa­ragu­ay, Bra­si­li­en og Bo­li­via i 1970’er­ne og 1980’er­ne. For­må­let var at op­sø­ge og hen­ret­te af­hop­pe­re og an­dre fjen­der af dik­ta­tu­rer­ne, som le­ve­de i ek­sil.

Den 88-åri­ge ge­ne­ral Rey­nal­do Big­no­ne, der var ar­gen­tinsk dik­ta­tor i 1982-1983, blev dømt til 20 år i fa­engsel. Fjor­ten af de re­ste­ren­de 16 an­kla­ge­de fik mel­lem ot­te og 25 års fa­engsel. To blev fri­kendt.

Da ken­del­sen blev af­sagt, blev der blandt an­det lagt va­egt på, at over 100 per­so­ner for­svandt som føl­ge af Ope­ra­tion Kon­dor un­der Ar­gen­ti­nas dik­ta­tur i 1976-1983.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.