El­ba­ek, helt ae­r­ligt

BT - - NYHEDER -

1.MOD: »Det kra­e­ve­de mod at frem­ha­e­ve En­heds­li­sten på års­mø­det, for­di man­ge vil tro, at vi så står ta­et­te med. Men det gør vi jo ik­ke, f. eks. med hen­syn til den of­fent­li­ge sek­tors stør­rel­se, iva­er­ksa­et­ter­ri­dags­or­de­nen og EU. Men de skal ha­ve ca­deau for at va­e­re de mest am­bi­tiø­se i de­res til­gang til os. Og så må kom­men­ta­to­rer­ne tol­ke det, som de vil.« 2. GENERØS: »Jeg er generøs, når jeg står på sce­nen. Jeg gem­mer mig ik­ke, men for­sø­ger at va­e­re mig selv, selv­om det gør mig sår­bar. El­lers er ge­ne­rø­si­tet for mig og­så at sva­re folk or­dent­ligt, selv om jeg egent­lig ik­ke har tid. Det er sket fle­re gan­ge i dag.« AL­TER­NA­TI­VET 3. GENNEMSIGTIGHED: »Det se­ne­ste, vi har dis­ku­te­ret i grup­pen er at vi vil til at sen­de li­ve fra grup­pe­mø­de­r­ne. Vi mang­ler ba­re at te­ste det af og va­e­re sik­re på, at det er en god idé. Der er pro­ble­mer f.eks. med per­son­føl­som­me spørgs­mål, hvor va­er­di­en om em­pa­ti vil va­eg­te hø­je­re.«

Al­ter­na­ti­vet holdt lørdag lands­mø­de for godt 600 med­lem­mer i et pak­hus på hav­nen i Oden­se. Uf­fe El­ba­eks ta­le blev gen­tag­ne gan­ge af­brudt af klapsal­ver, men det fik ham kun til at op­for­dre folk til at gø­re me­re end det. Det hed­der nem­lig ’vi’ og ik­ke ’I’ i Al­ter­na­ti­vet. Og han for­ven­ter, at folk le­ver op til par­tiets va­er­di­er om mod, ge­ne­rø­si­tet, gennemsigtighed, yd­myg­hed, hu­mor og em­pa­ti. El­lers vil han gri­be ind.

»Va­er­di­er­ne er et fan­ta­stisk godt stra­te­gisk red­skab. Det er en af grun­de­ne til, at det er gå­et så godt og der ik­ke har va­e­ret en mas­se larm og stør­re kon­flik­ter, mens vi er vok­set,« si­ger El­ba­ek.

Men hvor­dan le­ver El­ba­ek selv op til Al­ter­na­ti­vets va­er­di­er? Det har vi spurgt på­r­ti­le­de­ren om, og sva­re­ne fin­des her på si­den. 4. YD­MYG­HED: »Jeg er ik­ke så yd­myg over for den ne­oli­be­ra­le (va­eg­ter per­son­lig fri­hed hø­jest) øko­no­mi. Jeg kan stra­ek­ke mig så langt, at den på nog­le om­rå­der har va­e­ret en nød­ven­dig ud­for­dring af et me­get tungt sy­stem og en me­get selv­høj­ti­de­lig fag­be­va­e­gel­se for den of­fent­li­ge sek­tor. Men sam­let set me­ner jeg, at den ne­oli­be­ra­le øko­no­mi ae­der vo­res klo­de og vo­res hjer­ter op. Den får folk til at dø af stress, og der er sket en in­di­vi­du­a­li­se­ring i en grad, der gør, at de, som er sår­ba­re og de, som ik­ke li­ge kan føl­ge med el­ler ik­ke har ver­dens stør­ste IQ, fø­ler sig pres­set ud i en ne­ga­tiv selv­for­stå­el­se.« 5. HU­MOR: »Hu­mor er fuld­sta­e­nig af­gø­ren­de for mig. Der sker no­get helt af­gø­ren­de med ener­gi­en i rum­met, når vi kan gri­ne sam­men. Jeg kan ik­ke ar­bej­de sam­men med men­ne­sker, der ik­ke har hu­mor. En­ten går jeg, el­ler og­så ’fa­der’ jeg ud og går ind i mig selv. 6. EM­PA­TI: »Jeg kan prø­ve at for­stå Sass Lar­sens ud­ta­lel­ser ud fra hans bag­grund. Og det sam­me ga­el­der for Henrik Da­hl (LA), der sag­de no­get va­er­re vrøvl om os i et in­ter­view. Jeg er end­nu ik­ke så stort et men­ne­ske, at jeg ba­re kan rum­me det og for­stå det ud fra de­res bag­grund. Men tak til Henrik Sass og Henrik Da­hl for at va­e­re go­de la­e­re­me­stre for mig, så jeg kan la­e­re at tra­e­ne mit em­pa­ti-gen.« 7. YD­MYG­HED (IGEN): »Jeg er yd­myg over for den fan­ta­sti­ske frem­gang, vi har op­le­vet. Men vi skal og­så klart vaen­ne os til, at der kom­mer ti­der med mod­stand. Det bli­ver spa­en­den­de at se, hvor­dan vi kom­mer tli at hånd­te­re mod­gang.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.