Dan­mark som det nye Si­ci­li­en

BT - - NYHEDER -

KOM­MEN­TAR

En af mi­ne ita­li­en­ske ven­ner ram­me­de det me­get godt ind ved et mid­dags­sel­skab for ny­lig. Po­in­ten ven­der jeg til­ba­ge til. Hun har bo­et i Dan­mark i na­e­sten ty­ve år, er ve­lud­dan­net og ken­der me­re til dan­ske sam­funds­for­hold end de fle­ste. Med en vis un­dren har hun fulgt med i de­bat­ten om DSB og Ba­nedan­mark. Om for­sin­kel­ser, spor­ar­bej­de, tog­bus­ser, IC 4-tog og uli­de­li­ge ven­te­ti­der. For slet ik­ke at ta­le om den cy­kel- og gang­bro, der nu i fi­re år har skul­let for­bin­de Chri­sti­ans­havn med re­sten af Kø­ben­havn. INDERHAVNSBROEN, HED­DER DEN. En lo­kal kø­ben­hav­ner­skan­da­le, som min ita­li­en­ske ve­nin­de har ta­et in­de på li­vet. Hun er flyt­tet til Nyhavn med sin fa­mi­lie og kun­ne med stor for­del spa­re tid og ki­lo­me­ter ved at cyk­le over bro­en.

For­sin­kel­se på for­sin­kel­se har pra­e­get bro­byg­ge­ri­et. Først var der fejl i kon­struk­tio­nen af bro­ens søj­ler, og si­den var der rev­ner i det be­ton, der blev brugt. Så er­kla­e­re­de ho­ve­d­en­tre­pre­nø­ren Pi­hl & Søn sig kon­kurs, og se­ne­re op­stod der sto­re pro­ble­mer med stå­l­le­ve­ran­cer­ne fra Po­len. Utal­li­ge tids­pla­ner er ble­vet aen­dret, og det har va­e­ret en pi­ne­fuld sag for Kø­ben­havns Kom­mu­ne og A.P. Møl­ler Fon­den, der står bag. Tid­ligt i år var for­vent­nin­gen, at cy­kel- og gang­bro­en skul­le va­e­re klar i marts. End­nu en gang er de­ad­li­ne ble­vet over­skre­det, og nu hed­der den juni. I det var­me for­år­s­vejr er der op­stå­et nye pro­ble­mer. Bro­en, der alt­så lig­ger i Kø­ben­havn i et nor­disk kli­ma, kan gud­hja­el­pe­mig ik­ke kla­re kom­bi­na­tio­nen af kol­de na­et­ter, solskin om da­gen og koldt havvand.

Det ly­der som en mol­bo-hi­sto­rie. El­ler som min ita­li­en­ske ve­nin­de ud­tryk­ker det: Hvis den slags var sket i Ita­li­en, vil­le man i Dan­mark gri­nen­de ha­ve slå­et ud med ar­me­ne og sagt, at det da ik­ke kun­ne kom­me bag på no­gen. Ma­fi­a­en, kor­rup­tion og det uli­de­ligt lang­som­me ita­li­en­ske bu­reau­kra­ti måt­te va­e­re grun­den. DEN SLAGS SKER ik­ke i det vel­ord­ne­de og ef­fek­ti­ve Skan­di­navi­en, hvor vi har byg­get bro­er i år­hund­re­der. Ik­ke kun til os selv i Dan­mark, men i he­le den vi­de ver­den. Vi er fak­tisk go­de in­ge­ni­ø­rer og en­tre­pre­nø­rer, når vi selv skal si­ge det. Det sam­me ga­el­der i øv­rigt jer­n­ba­ne­drift. Si­den den før­ste jer­n­ba­ne fra Kø­ben­havn til Roskil­de i 1847 har tog, svel­ler og skin­ner va­e­ret no­get, som vi kun­ne fin­de ud af.

Den slags sker ik­ke i det vel­ord­ne­de og ef­fek­ti­ve Skan­di­navi­en. Tro­e­de vi

TRO­E­DE VI. MEN på et tids­punkt gik det galt. Det er sva­ert nøj­ag­tigt at tids­fa­e­ste hvor­når, for skan­da­ler­ne har va­e­ret man­ge. Kø­bet af de fa­mø­se IC4-tog, der al­drig er kom­met til at fun­ge­re or­dent­ligt, er et lav­punkt, vi al­le kan hu­ske. Der blev gri­net ad, at DSB da kun­ne fin­de på at kø­be to­ge­ne i Ita­li­en hos fir­ma­et Ansal­do Bre­da. Un­der­for­stå­et: Den slags kan ita­li­e­ne­re da om no­gen fucke op.

Ta­en­ker man lidt dy­be­re over det, kan det jo va­e­re, at fejl­en ik­ke lig­ger i Ita­li­en, men i Dan­mark. I hvert fald har vi et DSB og et Ba­nedan­mark, der ex­cel­le­rer i dår­lig­dom og umu­li­ge be­slut­nin­ger. I 2016 har vi en jer­n­ba­ne­drift i Dan­mark, der er pra­e­get af for­sin­kel­ser, elen­dig plan­la­eg­ning og uma­n­er­lig dår­lig kom­mu­ni­ka­tion. Spor­ar­bej­der i Dan­mark ser ud til at kom­me bag på de to of­fent­li­ge virk­som­he­der – vel de rin­gest fun­ge­ren­de i Dan­mark? – og det en­tre­pre­nør­ar­bej­de kan in­gen åben­bart fin­de ud af at ud­fø­re til ti­den. Vi ta­ler alt­så om spor­ar­bej­de på det fla­de Fyn, og ik­ke kring­le­de jer­n­ba­ne­bro­er i de ita­li­en­ske Do­lo­mit­ter. Hvor der alt­så og­så kø­rer tog. Som re­gel til ti­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.