Trump-fans be­skyt­tet af po­li­ti ved valg­mø­de

BT - - NYHEDER -

OPTØJER Det kom til sam­men­stød mel­lem til­ha­en­ge­re og mod­stan­de­re af den re­pu­bli­kan­ske pra­esi­dent­kan­di­dat Do­nald Trump, da han fredag be­søg­te stor­by­en San Die­go i Ca­li­for­ni­en. Po­li­ti greb ind, spred­te de­mon­stran­ter uden for by­ens kon­gres­cen­ter og fo­re­tog 35 an­hol­del­ser, mens sten og vand­fla­sker blev ka­stet gen­nem luf­ten.

Trump var i San Die­go, som lig­ger ta­et ved den me­xi­can­ske gra­en­se, for at fø­re valg­kamp for­ud for pri­ma­er­val­get i Ca­li­for­ni­en 7. juni.

Gra­en­se­over­gan­gen til Me­xi­co i San Die­go er USA’s mest trav­le.

Og Trump har i valg­kam­pen sagt, at han vil ha­ve byg­get en gra­en­semur, som kan hol­de il­le­ga­le ind­van­dre­re ude af USA.

Trump tal­te om mu­ren og om deporta­tio­ner af il­le­ga­le ind­van­dre­re. In­de i hal­len, hvor han tal­te, var der en re­la­tiv ro­lig stem­ning. Men uden­for råb­te over 1.000 af hans mod­stan­de­re sla­gord mod den om­strid­te re­pu­bli­kan­ske po­li­ti­kers re­to­rik og po­li­tik. To na­tio­na­li­te­ter Gra­en­se­over­gan­gen San Ysi­dro i San Die­go pas­se­res dag­ligt le­galt af na­e­sten 300.000 men­ne­sker. San Die­go op­fat­tes som en by med to na­tio­na­li­te­ter, da man­ge af ind­byg­ger­ne bor på den ene si­de af gra­en­sen og ar­bej­der på den an­den si­de. Om­kring en tred­je­del af by­ens ind­byg­ge­re er lat­i­na­me­ri­ka­ne­re.

»I gjor­de et fan­ta­stisk job i je­res hånd­te­ring af de bøl­ler, som for­søg­te at for­styr­re vo­res fre­de­li­ge og vel­be­søg­te mø­de,« skrev Trump se­ne­re på sin Twit­ter­pro­fil til po­li­ti­et. Ik­ke før­ste gang Det er ik­ke før­ste gang, at Trumps per­son har ud­løst uro­lig­he­der i Ca­li­for­ni­en, der er hjem­sted for den stør­ste lat­i­na­me­ri­kan­ske be­folk­nings­grup­pe i USA. I sid­ste må­ned blev ad­skil­li­ge per­so­ner an­holdt, da Trump delt­og i sit par­tis kon­vent i Ca­li­for­ni­en. Kort før han gik på ta­ler­sto­len i San Die­go, ud­send­te Trump en er­kla­e­ring om, at han ik­ke vil stil­le op i en de­bat mod de­mo­kra­ter­nes Ber­nie San­ders, hvil­ket han el­lers tid­li­ge­re var pa­rat til.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.