Ga­eld­fri ae­l­dre

BT - - NYHEDER -

FRIVAERDI SÅ­DAN SIK­RER DU DIN FOR­MUE Sa­et ik­ke he­le for­mu­en i mur­sten

Det er ik­ke nød­ven­dig­vis den bed­ste løs­ning at ned­brin­ge din bo­lig­ga­eld til nul. Sørg for og­så at spa­re op i mid­ler, som du ved, at du kan få ad­gang til – f.eks. pen­sions­ord­ning el­ler op­spa­rings­kon­to.

»Hun fik nej til et lån i fri­va­er­di­en, for­di hun var fol­ke­pen­sio­nist, på trods af, at hun hav­de bedt om et ri­me­ligt lån in­den for om­kring 40 pro­cent af bo­li­gens va­er­di. Vi måt­te lø­se si­tu­a­tio­nen ved et om­vendt fora­el­dre­køb, hvor hen­des søn køb­te lej­lig­he­den af mo­de­ren og le­je­de den ud til hen­de.« Tvun­get til salg I nog­le til­fa­el­de kan løs­nin­gen va­e­re, at kun­den flyt­ter til en an­den bank el­ler re­al­kre­dit­sel­skab. Hvis der og­så ly­der et nej her, kan det i sid­ste en­de tvin­ge ae­l­dre til at sa­el­ge bo­li­gen, for­kla­rer Jan Schøtt-Pe­ter­sen

Og­så fore­nin­gen AE­l­dre Sa­gen har gen­tag­ne gan­ge få­et hen­ven­del­ser fra med­lem­mer, der har få­et rødt lys hos bank­rå­d­gi­ve­ren, når de vil ha­ve et lån i fri­va­er­di­en.

»De har op­fat­tet det så­dan, at de får af­slag, for­di de er pen­sio­ni­ster. Selv­føl­ge­lig skal ban­ker­ne og re­al­kre­di­tin­sti­tut­ter­ne op­fø­re sig for­nuf­tigt, men nog­le gan­ge vir­ker det, som om at man bru­ger al­de­ren som en dår­lig und­skyld­ning i ste­det for at la­ve en in­di­vi­du­el vur­de­ring,« si­ger Claus Blend­strup, se­ni­o­r­kon­su­lent i AE­l­dre Sa­gen.

Han til­fø­jer, at AE­l­dre Sa­gen blandt an­det har kend­skab til et med­lem, der blev an­be­fa­let af sin bank­rå­d­gi­ver at op­ta­ge et lån på 2,5 mil­li­o­ner kr. med den be­grun­del­se, at ved­kom­men­de snart fyld­te 60 år.

»De sag­de ’skynd dig. Snart kan du ik­ke lå­ne me­re.’ Det gi­ver in­gen me­ning ud fra et sik­ker­heds­ma­es­sigt syns­punkt, at man fra den ene dag til den an­den plud­se­lig ik­ke kan lå­ne me­re.« Fir­kan­te­de bank­folk År­sa­gen til ban­ker­nes stram­me kurs over for ae­l­dre er bl.a. de så­kald­te ’god skik’-reg­ler fra Fi­nan­stil­sy­net, som be­ty­der, at ae­l­dre over 60 år som tom­mel­finger­re­gel højst må Husk på at bo­lig­pri­ser kan fal­de

Selv om det kan va­e­re fri­sten­de at belå­ne hu­set op til skor­ste­nen, så va­er op­ma­er­k­som på, at huspri­ser­ne kan fal­de, så du der­med står med en ga­eld, der er stør­re end hu­sets va­er­di. ha­ve en ga­eld, der er to gan­ge stør­re end de­res år­sind­ta­egt. Per­so­ner un­der 60 år må ha­ve en så­kaldt ga­elds­fak­tor på 3,5.

Bo­lig­for­sker Curt Li­lie­gre­en me­ner dog, at reg­ler­ne bli­ver for­tol­ket lidt for fir­kan­tet.

»Jeg hø­rer og­så om folk, der får nej, selv om de har en be­ty­de­lig frivaerdi. Det vir­ker på mig, som om man for­tol­ker reg­ler­ne lidt vold­somt. Vi har jo of­te at gø­re med go­de og sta­bi­le kun­der, og det er jo hu­se, der kan sa­el­ges. Des­u­den går folk se­ne­re på pen­sion i dag end tid­li­ge­re,« si­ger Curt Li­lie­gre­en, der er le­der af Bo­li­gø­ko­no­misk Vi­den­cen­ter.

Han pe­ger bl.a. an­det på, at det kan få ne­ga­ti­ve kon­se­kven­ser for de ae­l­dre, hvis man pres­ser dem ud i an­dre ty­per lån, som er langt dy­re­re, for­di re­al­kre­di­tin­sti­tut­tet sma­ek­ker dø­ren i. Vil be­skyt­te kun­der­ne Re­al­kre­dit­for­e­nin­gens di­rek­tør Kar­sten Belt­oft si­ger til BT, at der er ta­le om en in­di­vi­du­el vur­de­ring af hver en­kelt kun­des si­tu­a­tion, og at man­ge ae­l­dre får lov til at lå­ne et sted mel­lem 50 og 60 pro­cent af de­res bo­ligs va­er­di. Når folk får nej til lån kan det va­e­re for at be­skyt­te dem mod fal­den­de huspri­ser, for­kla­rer han:

»Det er rig­tigt, at man som se­ni­or ik­ke skal reg­ne med at få lån på me­re end 50-60 pro­cent af ejen­dom­mens va­er­di. Og når man ik­ke går hø­je­re op, så ha­en­ger det jo sam­men med, at vi har haft nog­le uhel­di­ge ek­semp­ler tid­li­ge­re, hvor folk kun­ne lå­ne op til 80 pro­cent.

Plud­se­lig faldt huspri­ser­ne vold­somt, og det be­tød at kun­der­ne var stavns­bun­det el­ler i va­er­ste fald måt­te sa­et­te hu­set på tvangs­auk­tion.

Så det er og­så for at fore­byg­ge, at kun­der­ne en­der i den si­tu­a­tion,« si­ger Kar­sten Belt­oft. Find en an­den bank

Hvis du får nej til et lån i din frivaerdi, så gå et an­det sted hen. Du kan sag­tens få nej i re­al­kre­di­tin­sti­tut­tet, men ja i ban­ken. Va­er dog op­ma­er­k­som på, at der kan va­e­re stor for­skel på ren­ten. Spa­re­tri­ck: Ryd ud i di­ne gam­le pen­sions­ord­nin­ger Brug fri­va­er­di­en, mens du kan

Har du pla­ner om f.eks. at be­nyt­te din frivaerdi til bo­lig­for­bed­rin­ger? Så ud­nyt mu­lig­he­den, in­den du fyl­der 60 år, hvor det ty­pisk bli­ver sva­e­re­re at få et lån. Man fø­ler sig til grin, når man har gjort det, som al­le an­be­fa­le­de Jan Jep­pe­sen, se­ni­or med frivaerdi Lån kan på­vir­ke ae­l­dre­check

Va­er op­ma­er­k­som på, at et lån i fri­va­er­di­en kan be­ty­de, at du ik­ke er be­ret­ti­get til ae­l­dre­check og hel­bredstil­la­eg. Snak med din bank­rå­d­gi­ver om det­te.

På fin­der du en lang ra­ek­ke gu­i­der om sund­hed, syg­dom, kost og mo­tion. La­es me­re på

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.