Får nej til lån

BT - - NYHEDER -

LÅST FOR­MUE Gen­nem det me­ste af sit liv har 66-åri­ge Jan Jep­pe­sen fulgt et råd, som han tro­e­de var det rig­ti­ge: Af­drag, af­drag, af­drag. Ved at be­ta­le så me­get som mu­ligt af på bo­lig­ga­el­den, kun­ne han ’spi­se’ af si­ne mur­sten som pen­sio­nist. Men det, Jan Jep­pe­sen tro­e­de var en god sik­ring af for­mu­en, har vist sig at va­e­re en øko­no­misk fa­el­de.

Li­ge si­den han trak sig til­ba­ge fra ar­bejds­mar­ke­det, har Jan Jep­pe­sen ka­em­pet for at få lov til at lå­ne i sin egen frivaerdi på trods af, at han på pa­pi­ret har en sam­let mur­stens­for­mue, der na­er­mer sig de fi­re mil­li­o­ner kro­ner. Tre ejen­dom­me med frivaerdi Jan Jep­pe­sen ejer sam­men med sin part­ner Vagn Chri­sten­sen tre ejen­dom­me: Et som­mer­hus, god­kendt som helårs­bo­lig, i Tisvil­de­le­je, en min­dre lej­lig­hed i Kø­ben­havn og et som­mer­hus i fe­ri­e­by­en Ma­ri­e­lyst.

Sam­let set er der iføl­ge Jan Jep­pe­sen en frivaerdi på ca. 3,8 mil­li­o­ner kr. i de tre ejen­dom­me samt en stør­re op­spa­ring i ban­ken der­u­d­over.

Al­li­ge­vel har det va­e­ret en ka­em­pe ud­for­dring for Jan Jep­pe­sen at få lov til at lå­ne i fri­va­er­di­en. Til grin »Det er fuld­sta­en­dig van­vit­tigt. Man fø­ler sig til grin, når man har gjort det, som al­le an­be­fa­le­de – at be­ta­le sin ga­eld. Nu har vi en stor frivaerdi, som vi ik­ke kan få ad­gang til. Ale­ne for­di vi ik­ke har an­den ind­ta­egt end fol­ke­pen­sion. Der er ba­re ble­vet sagt nej hos ban­ker­ne. Det er den stør­ste uret­fa­er­dig­hed,« si­ger Jan Jep­pe­sen til BT. Måt­te drop­pe købs­af­ta­le

For cir­ka tre år si­den var Jan Jep­pe­sen og hans mand el­lers over­be­vi­ste om, at de skul­le bru­ge fri­va­er­di­en til at kø­be en lej­lig­hed på Fre­de­riks­berg i Kø­ben­havn. Der var skre­vet un­der på en købs­af­ta­le, men da par­ret skul­le ha­ve den en­de­li­ge kre­dit­god­ken­del­se, blev det en kold skul­der fra bank­rå­d­gi­ve­ren.

»Så måt­te vi rin­ge til ejen­doms­ma­eg­le­ren og si­ge ’selv om vi nu har en pa­en frivaerdi i tre ejen­dom­me, kan vi ik­ke få lov til at lå­ne’.«

Jan Jep­pe­sen kal­der det gro­tesk, at pen­ge­in­sti­tut­ter­ne ik­ke la­der ae­l­dre men­ne­sker få ad­gang til de­res egen for­mue.

»De går med liv­rem og se­ler og har to ma­end ved si­den af til at hol­de buk­ser­ne op­pe. For ta­enk nu, hvis de skul­le mi­ste to kro­ner.«

For ny­lig lyk­ke­des det ef­ter gen­tag­ne for­søg i fle­re ban­ker og re­al­kre­di­tin­sti­tut­ter at få et lån på 600.000 kr., som bl.a. skal bru­ges på bo­lig­for­bed­rin­ger.

»Men vi må mak­si­malt belå­ne 40 pro­cent af hu­set i Tisvil­de­le­je, selv om det er 3,5 mil­li­o­ner kr. va­erd. De re­ste­ren­de 2,1 mil­li­o­ner kr. ser vi ik­ke igen, med­min­dre vi sa­el­ger hu­set. Det her skal ik­ke ly­de som en kla­ge­sang, for vi har det fint, men vi vil ba­re ger­ne ha­ve lov til at bru­ge vo­res eg­ne pen­ge.«

I dag har Jan Jep­pe­sen der­for en klar op­for­dring til an­dre, der fryg­ter at kom­me i sam­me si­tu­a­tion:

»Sørg for at få je­res frivaerdi ud, in­den I stop­per med at ar­bej­de. Og hvis I har pen­ge, så lad va­e­re med at put­te dem ind i hu­set.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.