VI­DEN­SKAB.DK

Du bli­ver ik­ke me­re fuld af su­ge­rør

BT - - NYHEDER -

’Hvis du drik­ker al­ko­hol igen­nem et su­ge­rør, så bli­ver du hur­ti­ge­re fuld’ – så­dan ly­der ryg­tet i hvert fald, og det har man­ge un­ge af­prø­vet, når de skul­le ha­ve lidt hur­ti­ge­re gang i fe­sten. Men i vir­ke­lig­he­dens ver­den har det na­ep­pe no­get på sig, forta­el­ler pro­fes­sor Jan­ne Tol­strup fra Sta­tens In­sti­tut for Fol­kes­und­hed på Syd­dansk Uni­ver­si­tet.

»Det er me­get sva­ert at fo­re­stil­le sig, at man skul­le kun­ne bli­ve me­re fuld af at drik­ke med su­ge­rør. Alt­så hvis man drik­ker hur­ti­ge­re med su­ge­rør, bli­ver man må­ske hur­ti­ge­re fuld, men i sid­ste en­de bli­ver man ik­ke me­re fuld,« si­ger hun.

Hvor fuld du bli­ver, hand­ler dy­best set om, hvor me­get al­ko­hol du har druk­ket, fast­slår den dan­ske pro­fes­sor. Til gen­ga­eld kan der va­e­re en virk­ning i at drik­ke champag­ne el­ler en an­den kul­sy­re­hol­dig, al­ko­ho­lisk drik.

»Der er la­vet en godt nok me­get lil­le un­der­sø­gel­se, der vi­ser, at man bli­ver lidt me­re fuld af va­e­sker med brus. Det skyl­des, at når man får kul­sy­ren ned i ma­ven, så bli­ver al­ko­ho­len hur­ti­ge­re op­ta­get, men det er alt­så en gan­ske, gan­ske lil­le virk­ning,« si­ger Jan­ne Tol­strup.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.