Provin­sens stem­me

BT - - NAVNE -

70 I MOR­GEN »Der er med det nye årtu­sind en me­get klar be­vidst­hed om, at den mo­der­ne ver­den for al­vor er vo­res vir­ke­lig­hed, og at de sid­ste spor af den gam­le ver­den er va­ek. Der fin­des sta­dig ste­der i ver­den, hvor den før­moder­ne kultur le­ver, men jeg tror, at vi al­le op­le­ver, at det kun er et spørgs­mål om kort tid, før den for­svin­der.« Så­dan sag­de Jens Sma­erup Sø­ren­sen i Ber­ling­s­ke i 2007 i an­led­ning af hans den­gang helt nye ud­gi­vel­se ’Ma­er­ke­da­ge’, hvor me­get skal fejres:

En kon­fir­ma­tion i 1934, et sølv­bryl­lup i 1967 og en 60-års­dag i 2003 – alt sam­men i Staun For­sam­lings­hus, i den provins alt­så, hvor de spor af den gam­le ver­den sta­dig fin­des, som Jens Sma­erup Sø­ren­sen ger­ne skri­ver om, og som han skrev over­be­vi­sen­de godt om i net­op ’Ma­er­ke­da­ge’. Så godt, fak­tisk, at bo­gen ik­ke ba­re blev så god, som den blev, men så den og­så blev et sent bredt gen­nem­brud for en al­tid for­trin­lig for­fat­ter, der de­bu­te­re­de helt til­ba­ge i 1971 med digtsam­lin­gen ’Ud­vik­ling til frem­ti­den’.

Jens Sma­erup Sø­ren­sen, der fyl­der 70 år i mor­gen, blev født i Staun, der lig­ger ved Ni­be, og han voksede op på en gård og blev stu­dent fra Aal­borg Ka­ted­ralsko­le i 1965.

Se­ne­re stu­de­re­de han dansk ved Aar­hus Uni­ver­si­tet, hvor­fra han blev cand.phil. sam­me år som de­bu­ten, og Luxem­bourg har han og­så nå­et at bo i, i tem­me­lig man­ge år end­da, men han vend­te til­ba­ge til det jy­ske, dog ik­ke Ni­be, men lim­fjord­s­ø­en Mors. Provin­sen fyl­der Men det er hel­ler ik­ke det af­gø­ren­de lit­te­ra­ert set, om det nu li­ge var det ene el­ler det an­det sted. Det af­gø­ren­de er – igen – at provin­sen fyl­der i Jens Sma­erup Sø­ren­sens for­fat­ter­skab, der i øv­rigt på in­gen må­de kan kal­des provin­si­elt i or­dets nedsa­et­ten­de be­tyd­ning, tva­er­ti­mod. For han skri­ver mo­der­ne om det umo­der­ne og det må­ske umo­der­ne.

I en af hans ny­e­ste bø­ger, ro­ma­nen ’Hjer­tet slår og slår’ fra 2012, ta­ger en al­dren­de hi­sto­ri­e­pro­fes­sor hjem til fjor­den i Him­mer­land for at se sin gam­le far dø, og så kom­mer an­dre med­lem­mer af sla­eg­ten, og så har vi bal­la­den. Om Jens Sma­erup Sø­ren­sens se­ne­ste ro­man, ’Fe­ri­e­da­ge’, skrev Ber­ling­s­kes an­mel­der Jør­gen Jo­han­sen blandt an­det:

»Ved si­den af sel­ve fa­eno­me­net fe­ri­ebørn er nog­le af de epo­ke-ty­pi­ske tra­ek i ro­ma­nen for ek­sem­pel en ud­styk­ning af land­brugs­jord til par­cel­hus­grun­de, trak­to­ren, der for­år­sa­ger den gam­mel­dags bon­des død – sym­bo­lik­ken er ik­ke til at ta­ge fejl af – og ik­ke mindst den nye mo­bi­li­tet, som bli­ver en slags rød tråd i ro­ma­nen, med forta­el­le­rens er­hvervs­skift fra land­mand til pra­est og si­den brugt­bils­hand­ler!« Der var den igen, provin­sen!

I lø­bet af sin lan­ge, for­nem­me for­fat­ter­kar­ri­e­re har Jens Sma­erup Sø­ren­sen og­så va­e­ret hus­dra­ma­ti­ker ved Aar­hus Te­a­ter. Han har sid­det i Sta­tens Kunst­fonds tre­mands-ud­valg og var i man­ge år med­lem af for­la­get Are­nas be­sty­rel­se, og han er til­li­ge med­lem af Det Dan­ske Aka­de­mi.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.