Axl Ro­se vil fort­sa­et­te som AC/DC-for­san­ger

BT - - TV / RADIO -

Det med­før­te vold­som kri­tik fra fans og an­mel­de­re, da ro­ck­grup­pen AC/DC med­del­te, at Guns N’ Ro­ses­med­lem­met Axl Ro­se vil­le over­ta­ge rol­len som grup­pens for­san­ger på den kom­men­de tur­né, for­di den hid­ti­di­ge for­san­ger Bri­an Jo­hn­son hav­de pro­ble­mer med hø­rel­sen.

Men på trods af kri­tik og skuf­fe­de mi­ner har Axl Ro­se få­et smag for li­vet som front­fi­gur i det au­stral­ske ro­ck­band. Han vil me­get ger­ne fort­sa­et­te, ef­ter at grup­pens tur­né slut­ter til juni, forta­el­ler AC/DC’s gu­i­ta­rist Angus Yo­ung iføl­ge The Tor­on­to Sun.

»Jeg ved, at han er me­get spa­endt. Han bli­ver ved med at spør­ge, om han kan gø­re me­re. Men når det kom­mer til styk­ket, ved vi ik­ke rig­tigt, hvor­dan vi vil fort­sa­et­te. Men vi vil igen­nem den­ne tur­né, og vi er de­di­ke­ret til det,« for­kla­re­de Angus Yo­ung, for­le­den i et in­ter­view med den ty­ske ra­di­o­ka­nal NDR.

Og ge­ne­relt har AC/DC va­e­ret glad for, at Axl Ro­se kun­ne tra­e­de til og gen­nem­fø­re tur­néen på trods af en bra­ek­ket fod.

»Axl har gjort et fan­ta­stisk styk­ke ar­bej­de, og han er na­e­sten ude af sto­len nu (kø­re­sto­len red.). Det har va­e­ret vir­ke­lig godt,« sag­de Cliff Wil­li­ams, der er bas­sist i ban­det, om det nye band­med­lem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.