Yil­diz AK­DO­GAN

BT - - SØNDAG -

Beskriv dig selv med fem ord: Hvis du var ho­ved­rol­len i en film, hvem skul­le det så va­e­re? Hvad er di­ne styr­ker - og svag­he­der? Hvad me­ner du, dan­ske­re kan la­e­re af tyr­kisk-kur­disk kultur? Hvad kan ir­ri­te­re dig? Hvad sy­nes du er det mest us­le ka­rak­ter­tra­ek hos men­ne­sker? Hvor vil du helst hol­de som­mer­fe­rie? 43, so­ci­al­de­mo­kra­tisk po­li­ti­ker

An­dre me­ner: Imø­de­kom­men­de, en­ga­ge­ret, samvit­tig­heds­fuld, om­sorgs­fuld og hård­t­ar­bej­den­de. Jeg gad godt va­e­re en kvin­de­lig Bond-hel­tin­de, der op­le­ver alt det vil­de og al­tid red­der tin­ge­ne ud. Men dog med lidt me­re fø­lel­se end den mand­li­ge Bond. Jeg er én, der godt kan vi­se mi­ne fø­lel­ser - i po­li­tik kan det bå­de va­e­re en svag­hed og en styr­ke. Jeg sy­nes per­son­ligt, det er en styr­ke. Sam­men­kom­sten, man be­sø­ger hin­an­den i ti­de og uti­de, uden den sto­re ka­len­der. Spon­ta­ni­te­ten – samt mad­g­la­e­den, na­er­he­den og sam­men­hol­det SØN­DAG 29. MAJ 2016 Når folk ud­gi­ver sig for at va­e­re no­get, de ik­ke er. El­ler ik­ke hil­ser på én Når de er for­doms­ful­de, ned­la­den­de el­ler ar­ro­gan­te. El­ler hvis de ud­spre­der ne­ga­ti­ve ryg­ter. Som re­gel i mi­ne svi­ger­fora­el­dres som­mer­hus, i Ly­na­es og el­ler i ud­lan­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.