E

BT - - SØNDAG -

n fra­ek sms til en kol­le­ga. En po­r­no­film med com­pu­te­ren i so­fa­en. Sex over web-cam. I dag spil­ler in­ter­net­tet en stor rol­le - og­så i dan­sker­nes se­xliv. Ut­ro­skab er man­ge ting og af­ha­en­ger af fø­lel­ser­ne, der er i klem­me. En ny un­der­sø­gel­se af dan­sker­nes til­freds­hed med de­res se­xliv fo­re­ta­get af sven­ske Riks­för­bun­det För Se­xu­ell Up­plys­ning (RFSU) vi­ser, at 61 pro­cent be­trag­ter nu­ti­dens te­le­fon­sex, sex over webcam med en an­den end ka­e­re­sten som ut­ro­skab. Lidt fle­re end hver an­den ser se­x­chat som ut­ro­skab. Mens hver tien­de li­ge­stil­ler det at se po­r­no med ut­ro­skab.

Det sid­ste over­ra­sker se­xo­log Vi­vi Hol­la­en­der.

»Man kan un­dre sig over, at nog­le op­fat­ter po­r­no som ut­ro­skab. Gra­en­ser­ne for, hvad vi be­trag­ter som ut­ro­skab, ha­en­ger me­get sam­men med, hvor­dan man fø­ler, ens for­hold er tru­et. Er der an­dre men­ne­sker in­vol­ve­ret, er trus­len som re­gel størst. Men er det en hand­ling, der ta­ger na­e­ring fra ae­g­te­ska­bet, kan det og­så fø­les som en trus­sel,« si­ger hun.

Så vil din ka­e­re­ste hel­le­re sid­de og se po­r­no på net­tet end ha­ve sex med dig, kan po­r­no­en fø­les som ut­ro­skab.

’Det san­se­li­ge mang­ler’

Vi­vi Hol­la­en­der er dog ik­ke be­kym­ret for ska­er­mens fra­ek­ke til­bud, der trods alt er en no­get me­re flad op­le­vel­se end en tur på lag­ner­ne med en per­son af kød og blod.

»Hvis man und­går sex med sin part­ner og hel­le­re vil til­freds­stil­les over net­tet, er det på ti­de at kig­ge på sit for­hold. Men for­di man bru­ger net­tet til at sti­mu­le­re sig seksu­elt, be­hø­ver det over­ho­ve­det ik­ke va­e­re en trus­sel mod par­for­hol­det. Sex med en part­ner kan ik­ke er­stat­tes af cy­ber­sex. Der mang­ler alt det san­se­li­ge,« si­ger Vi­vi Hol­la­en­der.

Og når det hand­ler om fra­ek­ke fri­stel­ser i kød og blod, er det hel­ler ik­ke al­le, der kan hol­de fin­gre­ne for sig selv - hel­ler ik­ke selv om der sid­der en ka­e­re­ste der­hjem­me.

I un­der­sø­gel­sen fra RFSU sva­rer fem pro­cent, at de har haft fle­re seksu­el­le part­ne­re på sam­me tid det se­ne­ste år. Det tal me­ner Vi­vi Hol­la­en­der dog lig­ger alt for lavt i for­hold til tid­li­ge­re un­der­sø­gel­ser, forsk­ning og hen­des egen er­fa­ring.

Tag be­hov al­vor­ligt

Og der er fle­re for­kla­rin­ger på, hvor­for vi dan­ske­re la­der os fri­ste af en an­den end vo­res part­ner.

I un­der­sø­gel­sen und­skyl­der 39 pro­cent sig med, at de var li­der­li­ge. 37 pro­cent øn­ske­de ufor­plig­ten­de sex. Mens det for 29 pro­cent var drøm­men om at få va­ri­a­tion i se­xli­vet, der drev dem i fav­nen på en an­den. Med sva­ret ’Jeg blev for­ført’, na­eg­ter seks pro­cent ak­tivt at ha­ve op­søgt sex med en an­den end de­res part­ner.

»Der, hvor ri­si­ko­en ind­tra­ef­fer, er, når man hol­der op med at in­ter­es­se­re sig for hin­an­den og ik­ke ta­ger hin­an­dens be­hov al­vor­ligt. Den, der sav­ner sex, ma­er­ker la­engs­len, fru­stra­tio­nen og sav­net. Den, der har mindst lyst til sex, ma­er­ker jo ik­ke an­det end en util­freds ae­g­te­fa­el­le og er der­for me­re til­bø­je­lig til at slå det hen. Man glem­mer, at ved­kom­men­de sta­dig har lyst til sex - og går man og er kon­stant sul­ten, bli­ver man alt­så let­te­re fri­stet ved pøl­se­vog­nen,« ad­va­rer se­xo­lo­gen.

Tal sam­men

Vi­vi Hol­la­en­der op­for­drer til, at man ta­ler med sin part­ner, når man ma­er­ker, at man be­gyn­der at kig­ge ef­ter og bli­ve fri­stet af an­dre. In­den man har gi­vet ef­ter for ly­sten, vel at ma­er­ke.

Kun seks pro­cent i un­der­sø­gel­sen be­grun­der ut­ro­ska­ben med, at de er i et dår­ligt for­hold.

»Min er­fa­ring er, at ma­end fak­tisk er rig­tig go­de til gen­nem la­en­ge­re tid at le­ve et dob­belt­liv. Nog­le kan gø­re det i åre­vis og har det fint med det. Når kvin­der er ut­ro, la­der de sig of­te skil­le - ik­ke for at va­e­re sam­men med el­ske­ren, men for ik­ke at le­ve på en løgn,« forta­el­ler Vi­vi Hol­la­en­der om er­fa­rin­gen fra hen­des egen prak­sis.

»Det er ik­ke sa­er­ligt smart at le­ve et dob­belt­liv. De und­skyld­nin­ger, jeg of­te hø­rer, er, at man ik­ke vil gø­re part­ne­ren ked af det, el­ler at man fryg­ter, at part­ne­ren går. Men vi kan jo ik­ke le­ve et falsk liv for at und­gå at gø­re hin­an­den ke­de af det,« kon­sta­te­rer Vi­vi Hol­la­en­der.

’’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.