MIT FOTOALBUM

BT - - SØNDAG -

Yil­diz Ak­do­gan (født 1973 i Tyr­ki­et), er cand. sci­ent.pol. og dansk/ kur­disk po­li­ti­ker. Hun var med­lem af Fol­ke­tin­get for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne 2007-2011, som en af de før­ste to kvin­der med ny­dansk bag­grund. Ef­ter en pe­ri­o­de som med­lem af bor­ger­re­pra­e­sen­ta­tion, som hun blev valgt til i 2015. Hun er født i 1973 i Tyr­ki­et som dat­ter af Ha­lil Ak­do­gan og Hanim Ak­do­gan, der kom til Dan­mark som ga­este­ar­bej­de­re. Yil­diz gik i den es­b­jer­gen­si­ske Rørkja­er Sko­le fra 1983 til 1990 og blev sprog­lig stu­dent fra Es­b­jerg Stats­sko­le i 1993. Hun er se­ne­re ud­dan­net kan­di­dat i statskund­skab fra Aar­hus Uni­ver­si­tet. Fra 2003 til 2004 var Ak­do­gan jour­na­list og we­bre­dak­tør på Po­li­ti­ken, HABER; der­ef­ter as­si­stent hos Dansk In­du­stri fra 2004 til 2006. Hun var an­sat som po­li­tisk kon­su­lent i 2007 Min far­mor var et sa­er­ligt men­ne­ske

1.

He­le lands­by­ens barn

2.

Over­va­el­den­de at kom­me til Dan­mark

3.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.