UGENS BREV: Han vil ik­ke bin­de sig

BT - - SØNDAG -

Har brug for et godt råd. Jeg har gen­nem en fa­el­les be­kendt mødt en dej­lig fyr. Det be­gynd­te for tre må­ne­der si­den. I be­gyn­del­sen sov vi kun sam­men en nat, men ef­ter no­get tid blev det fra fredag til søn­dag, jeg over­nat­te­de hos ham, og han har en en­kelt gang va­e­ret hos mig. Det har vir­ket som om, han har va­e­ret glad for at va­e­re sam­men med mig, og vi har bå­de kys­set og va­e­ret i seng sam­men. No­get tid ef­ter, at det be­gynd­te at bli­ve me­re al­vor­ligt, vil­le han li­ge plud­se­lig hol­de en pau­se, og jeg tro­e­de, det var no­get, jeg hav­de gjort. Det var det dog ik­ke, han vil­le ba­re helst va­e­re ale­ne. Jeg ved ik­ke, om det er for­di, han har sva­ert ved at bin­de sig, for det kom ret plud­se­ligt. Han vir­ker som en ty­pe,der har sva­ert ved at bin­de sig. Hvad skal jeg gø­re for at få ham til­ba­ge? Skal jeg hol­de igen med at kon­tak­te ham og hå­be på, at han kon­tak­ter mig? Sav­ner ham vir­ke­lig me­get. Det er ca. halvan­den må­ned si­den, han vil­le hol­de en pau­se. Har selv­føl­ge­lig sta­dig et håb om, at han kom­mer til­ba­ge. Det er da hel­ler ik­ke nemt at fin­de ud af. Jeg tror dog, du skal la­de ham få sin pau­se, og så tror jeg, du skal bru­ge ti­den på at kom­me vi­de­re for dig selv. Du skal med an­dre ord glem­me ham. For det før­ste vil det gø­re dig langt me­re in­ter­es­sant for ham, for­di han ser, at du kla­rer dig fint uden ham. Og for det an­det hja­el­per det dig vi­de­re, hvis han fak­tisk al­drig kom­mer til­ba­ge. Jeg må in­drøm­me, at jeg hø­rer til dem, der ik­ke tror på pau­ser. Jo…må­ske i et ae­g­te­skab, hvor gam­le va­ner har spa­endt ben for en vi­de­re til­va­e­rel­se sam­men, og

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.