Her er årets hold i Su­per­liga­en

BT - - SPORTEN -

REGNSKABETS TI­ME ER kom­met, og det er ble­vet tid til at kå­re de spil­le­re, der på de­res po­si­tio­ner har gjort det bedst i Su­per­liga­en. Jeg stil­ler op i en 4-4-2 og me­ner i al be­ske­den­hed, at mi­ne ud­valg­te spil­le­re vil­le ha­ve en fair chan­ce mod det dan­ske A-lands­hold.

På mål har jeg Han har va­e­ret en fan­ta­stisk må­l­mand for Brønd­by. Man kun­ne ha­ve si­ne tvivl, om han kun­ne va­e­re me­re end god for klub­ber, der var me­get pres på, men han står i den klub, der er al­ler­mest tryk på. Han har ba­re Må­l­mand Fre­de­rik Røn­now Brønd­by/Dan­mark 28 kampe 0 mål 0 as­si­ster va­e­ret su­per­god, har en ud­strå­ling som en vok­sen mand og ta­ger me­get me­re end det, man kan for­ven­te. Det de­fi­ne­rer den sa­er­de­les go­de må­l­mand. Det er na­tur­ligt, at han er en del af lands­hol­dets må­l­mand­strio. Jeg har valgt at ta­ge

med på mit hold som høj­re ba­ck, selv om Pe­ter An­ker­sen på det se­ne­ste har va­e­ret rig­tig god. Pe­ter An­ker­sens for­år har va­e­ret godt, men til gen­ga­eld var han i ef­ter­å­ret for dår­lig de­fen­sivt. På den lan­ge ba­ne sy­nes jeg, at Jo­han Lars­son har va­e­ret bedst. Han er en god mand, på Ven­stre ba­ck Ludwig Au­gustin­s­son FCK/Sve­ri­ge 30 kampe 1 mål 9 as­si­ster Mid­ter­for­svar Mat­hi­as Zanka Jør­gen­sen FCK/Dan­mark 30 kampe 3 mål 1 as­sist Mid­ter­for­svar Pi­er­re Kan­strup Søn­derjy­ske/Dan­mark 32 kampe 3 mål 2 as­si­ster trods af si­ne de­fen­si­ve pro­ble­mer.

Det brin­ger mig vi­de­re til mid­ter­for­sva­ret, og når

spil­ler kon­cen­tre­ret, er han en su­per­god stop­per. Han er god med bol­den og god til at sa­et­te linj­en og de krav, som Stå­le Sol­bak­ken har. Zanka er en hård negl at spil­le over for i den po­si­tion, og lands­holds­ud­ta­gel­sen er fortjent.

Zankas mak­ker i mid­ter­for­sva­ret er uden tvivl Han er en or­di­na­er spil­ler, der er vok­set til at va­e­re en af de bed­ste stop­pe­re i den­ne sa­e­son. Me­get over­ra­sken­de, sy­nes jeg. Kan­strup er en va­e­sent­lig del af Søn­derjy­skes suc­ces og må­ske i vir­ke­lig­he­den he­le per­so­ni­fi­ce­rin­gen af den. Det er en el­lers or­di­na­er spil­ler, der er vok­set til at le­ve­re det ek­stra­or­di­na­e­re. Men jeg tror ik­ke, at hans fi­ne sa­e­son er en en­lig sva­le.

Sid­ste mand i ba­ck­ka­e­den har va­e­ret en me­get ta­et du­el mel­lem

og Riza Dur­mi­si, og jeg ta­ger sven­ske­ren, selv om Dur­mi­si har haft en fan­ta­stisk sa­e­son. Sam­men med Ni­co­laj Thom­sen top­per Ludwig Au­gustin­s­son as­sist­lis­ten med ni må­l­gi­ven­de af­le­ve­rin­ger og han har va­e­ret på et hold, der le­ve­rer me­re sta­bilt end Høj­re ba­ck Jo­han Lars­son Brønd­by/Sve­ri­ge 31 kampe 2 mål 6 as­si­ster Brønd­by. Au­gustin­s­son er sta­erk og so­lid de­fen­sivt, og så er han en ba­ck med in­ter­na­tio­nal klas­se. Jeg tror, at han i lig­hed med man­ge af de an­dre ba­ck­er, FCK har hen­tet, bli­ver solgt vi­de­re. MIN MIDTBANE ER må­l­far­lig, dy­na­misk, ro­bust, lø­be­sta­erk og har i su­per­liga-sam­men­ha­eng det he­le.

sid­der på høj­re fløj, for­di han var en af de tre bed­ste spil­le­re i ef­ter­å­ret, og på trods af at han har valgt at skif­te klub, har han le­ve­ret en sa­e­son med go­de pra­e­sta­tio­ner. Det, sy­nes jeg, skal ho­no­re­res.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.