Han­sen må va­e­re ra­sen­de ...

BT - - SPORTEN -

JEG ER IK­KE pro­fes­sio­nel tra­e­ner. Og jeg bil­der mig – trods alt – ik­ke ind, at jeg er skar­pe­re rent tak­tisk end Pa­ris-tra­e­ner Zvoni­mir ’No­ka’ Serd­arušić. Man­den har im­mer­va­ek tra­e­net blandt an­det THW Ki­el, Flens­burg-Han­dewitt, Slove­ni­en og nu alt­så Pa­ris. MEN JEG TIL­LA­DER mig al­li­ge­vel at på­stå, at den 65-åri­ge le­gen­de be­gik en gra­ve­ren­de og po­ten­ti­el af­gø­ren­de fejl i gårs­da­gens Cham­pions Le­ague-se­mi­fi­na­le, da han holdt Mik­kel Han­sen på ba­en­ken i stort set he­le an­den halv­leg. Dan­ske­ren hav­de sco­ret ni gan­ge i før­ste halv­leg. Og det var ni gan­ge på 30 mi­nut­ter! Det er gan­ske en­kelt helt vildt im­po­ne­ren­de, og vi skal gra­ve godt i hukom­mel­sen for at fin­de no­get lig­nen­de i en så be­ty­den­de kamp.

Al­li­ge­vel flå­e­de Serd­arušić alt­så Mik­kel Han­sen ud af kam­pen kort in­de i an­den halv­leg. Her gik det da hel­ler ik­ke godt for hver­ken Han­sen el­ler det etab­le­re­de Pa­ris-an­greb, som hav­de det sva­ert over for en flok po­lak­ker, der hav­de få­et et skud mord i øj­ne­ne i pau­sen.

Der­for var det fair nok, han fik et lil­le hvil. Men selv­om Pa­ris ka­em­pe­de sig til­ba­ge i op­gø­ret ef­ter at ha­ve va­e­ret bag­ud med et par styk­ker, fik Ni­ko­la Ka­ra­batic og Da­ni­el Narcis­se – som spil­le­de i ste­det for Mik­kel Han­sen – på ven­stre ba­ck og play­ma­ker­po­si­tio­nen sta­dig ik­ke for al­vor den fran­ske of­fen­siv op på de høj­der, som den kan nå. Det var me­re på red­nin­ger af Thier­ry Omey­er og kon­traan­greb, at de fran­ske fa­vo­rit­ter ka­em­pe­de sig til­ba­ge. ’No­kas’ for­kla­ring om at Han­sen blev for­vist til ba­en­ken, for­di han vil­le ha­ve spil­le­re på ba­nen, som er go­de i mand­mand-spil­let, kø­ber jeg ik­ke. Mik­kel Han­sen fin­te­de sig igen­nem fle­re gan­ge i før­ste halv­leg, og selv­om han ik­ke er li­ge så hur­tig på fød­der­ne som ek­sem­pel­vis Narcis­se, er han på in­gen må­de uef­fen i gen­nem­brud­s­spil­let. 10 mål og fle­re må­l­gi­ven­de af­le­ve­rin­ger ta­ler sit eget sprog. Der­for gi­ver det og­så ual­min­de­lig god me­ning, hvis skuf­fel­sen og ra­se­ri­et er af en ek­stra­or­di­na­er stør­rel­se for den dan­ske må­l­kon­ge MEST AF ALT be­gri­ber jeg dog slet ik­ke, hvor­for den ukrain­ske høj­re ba­ck Ser­giy Onufryi­en­ko ik­ke røg ud på ba­en­ken. Al­le i Lanxess Are­na kun­ne se, at han skød til­ba­ge i må­let hver gang. Og ef­ter lidt startvan­ske­lig­he­der kun­ne Ki­el­ces ru­ti­ne­re­de ke­e­per Sz­mal så og­så se det. Der­med for­svandt ukrai­ne­rens po­si­ti­ve af­tryk på kam­pen. Onufryi­en­ko har helt en­kelt ik­ke sam­me hø­je ni­veau som si­ne hold­kam­me­ra­ter, og det ud­nyt­te­de Ki­el­ce klogt i de­res må­de at da­ek­ke op på. Det er da og­så i høj grad på grund af ska­der, at Onufryi­en­ko får så me­get spil­le­tid, men der er jo in­gen re­gel om, at man skal spil­le med en ven­stre­hån­det på høj­re ba­ck. Der­for kan man un­dre sig over, at PSG-tra­e­ne­ren ik­ke for­søg­te sig med tre høj­re­hån­de­de spil­le­re i bag­ka­e­den, da det vil­le gi­ve plads til, at bå­de Da­ni­el Narcis­se, Ni­ko­la Ka­ra­batic og Mik­kel Han­sen kun­ne va­e­re på ba­nen på sam­me tid.

Det hav­de va­e­ret en an­der­le­des op­ga­ve – og med stor sand­syn­lig­hed og­så me­re van­ske­lig at hånd­te­re for Ki­el­ce. Jeg skul­le da hil­se fra Køln og si­ge, at der hos bå­de jour­na­li­ster og eks­per­ter var mas­siv un­dren over PSG-tra­e­ne­rens dis­po­si­tio­ner ef­ter op­gø­ret. JEG EF­TER­LY­STE IN­DEN kam­pen, at Mik­kel Han­sen le­ve­re­de va­ren, når det vir­ke­lig gjaldt. El­lers var min på­stand, at hans re­kord­man­ge mål i Cham­pions Le­ague, 121 før se­mi­fi­na­len, vil­le bleg­ne en smu­le. For­di de stør­ste spil­le­re ba­re skal bra­ge igen­nem med al de­res pon­dus, når det ga­el­der. Jeg sy­nes, at Mik­kel Han­sen le­ve­re­de mod Ki­el­ce. 10 mål og fle­re må­l­gi­ven­de af­le­ve­rin­ger ta­ler sit eget sprog. Der­for gi­ver det og­så ual­min­de­lig god me­ning, hvis skuf­fel­sen og ra­se­ri­et er af en ek­stra­or­di­na­er stør­rel­se for den dan­ske må­l­kon­ge. Når man har spil­let en før­ste halv­leg til et 12-tal be­da­ek­ket med flø­de­skum og stjer­ne­ka­ste­re og i øv­rigt er en af ver­dens al­ler­bed­ste hånd­bold­spil­le­re, må det va­e­re sva­ert at ac­cep­te­re, at man i en så stor kamp er hen­vist til en ba­enk­plads i den af­gø­ren­de fa­se. Hvor­fra han så kun­ne se si­ne hold­kam­me­ra­ter kik­se.

Det var ik­ke det Fi­nal4, Mik­kel Han­sen hav­de drømt om. Og nu bli­ver det hel­ler ik­ke det Fi­nal4, Pa­ris hav­de drømt om.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.