Sik­ker­hed og dob­belt­moral

BT - - SPORTEN -

DET STO­RE SAMTALEEMNE i pad­do­ck­en her i Mon­te Car­lo er den rets­sag, Bi­an­chi-fa­mi­li­en net­op har an­lagt mod det in­ter­na­tio­na­le bilsport­s­for­bund, FIA, For­mel 1-or­ga­ni­sa­tio­nen FOM og Marus­sia/Ma­nor-tea­met. Ju­les Bi­an­chi, der kør­te for Marus­sia, kol­li­de­re­de un­der Ja­pans Grand Prix 2014 på Suzuka-ba­nen med et red­nings­kø­re­tøj. Han på­drog sig så al­vor­li­ge hjer­neska­der, at han ef­ter ni må­ne­der i ko­ma dø­de i 2015. RETSSAGEN KAN FÅ om­fat­ten­de kon­se­kven­ser og vil sand­syn­lig­vis kø­re i åre­vis. FIA har la­en­ge ar­bej­det på at for­bed­re sik­ker­he­den om­kring co­ck­pit­tet, og ef­ter Bi­an­chis ulykke blev det­te ar­bej­de in­ten­si­ve­ret. To teams – Fer­ra­ri og Red Bull – har nu ud­vik­let hver sit for­slag til en løs­ning: Fer­ra­ri har en så­kaldt ’ha­lo’-løs­ning, hvor en kul­fi­ber-’ram­me’ skal øge sik­ker­he­den om­kring kø­re­rens ho­ved. Red Bulls bud på øget co­ck­pit-sik­ker­hed har en gen­nem­sig­tig ska­erm for­an kø­re­ren, og de to team har af­prø­vet de­res de­sign i test og i of­fi­ci­el­le tra­e­nin­ger i de se­ne­ste uger.

Beg­ge løs­nin­ger har va­e­ret ud­sat for kri­tik, for der er man­ge, der me­ner, at de vil aen­dre på For­mel 1s grund­prin­cip om åb­ne ra­cer­bi­ler. Hvis man var i Imo­la i 1994, da Ayr­ton Sen­na og Ro­lands Ratzen­ber­ger blev dra­ebt med 24 ti­mers mel­lem­rum, el­ler på Suzuka­ba­nen i 2014, ved man, hvor hur­tigt ver­dens fe­de­ste sport kan aen­dres til no­get, der er sva­ert at fin­de me­ning i. HVIS MAN VAR i Imo­la i 1994, da Ayr­ton Sen­na og Ro­lands Ratzen­ber­ger blev dra­ebt med 24 ti­mers mel­lem­rum, el­ler på Suzuka-ba­nen i 2014, ved man, hvor hur­tigt ver­dens fe­de­ste sport kan aen­dres til no­get, der er sva­ert at fin­de me­ning i. Der­for er jeg na­tur­lig­vis enig i, at sik­ker­he­den skal for­ø­ges i For­mel 1. Men hver­ken Red Bulls el­ler Fer­ra­ris løs­ning hav­de red­det Bi­an­chi. Ha­stig­he­den var så høj og om­sta­en­dig­he­der­ne så spe­ci­el­le, at hver­ken ’ha­lo-løs­nin­gen’ el­ler den gen­nem­sig­ti­ge ska­erm hav­de gjort no­gen for­skel for den stak­kels fransk­mand. DER­FOR SKAL MAN ar­bej­de vi­de­re for at fin­de en op­ti­mal løs­ning. Og vi skal gø­re os klart, at der al­tid vil va­e­re en ri­si­ko for­bun­det med at kø­re 300 ki­lo­me­ter i ti­men. For­mel 1 kan al­drig bli­ve helt sik­kert, men vi skal sør­ge for, der bli­ver la­en­ge­re og la­en­ge­re mel­lem de al­vor­li­ge ulyk­ker. Der gik 20 år mel­lem den tragi­ske we­e­kend på Imo­la og Bi­an­chis ulykke i Ja­pan – det vil­le va­e­re fint, hvis der går mindst 30 år in­den den na­e­ste dødsu­lyk­ke i For­mel 1. For den kom­mer – an­det skal vi ik­ke bil­de os ind.

Men jeg sy­nes, at sik­ker­heds­de­bat­ten i For­mel 1 pra­e­ges af en un­der­lig dob­belt­moral. I et for­søg på at gø­re spor­ten me­re ’spek­taku­la­er’ ar­bej­der FIA på et 2017-reg­le­ment, der vil re­du­ce­re om­gang­sti­der­ne med om­kring fem se­kun­der. JEG FOR­STÅR SIM­PELT­HEN ik­ke lo­gik­ken (må­ske for­di der ik­ke er no­gen!): På den ene si­de vil man for­ø­ge sik­ker­he­den med nye løs­nin­ger om­kring co­ck­pit­tet – på den an­den si­de vil man gø­re bi­ler­ne mar­kant hur­ti­ge­re.

De nu­va­e­ren­de bi­ler, der på grund af de tun­ge hy­brid-mo­to­rer er de tun­ge­ste i mo­der­ne For­mel 1-hi­sto­rie, bli­ver de­ci­de­re­de ’sva­er­va­eg­te­re’ i 2017 – man ta­ler om en mini­mums­va­egt på 722 kg (in­klu­siv kø­rer). Hvis de sam­ti­dig skal kø­re fem se­kun­der hur­ti­ge­re per om­gang, vil der bli­ve fri­gi­vet hidtil use­te ener­gi­ma­eng­der, når de kø­rer galt. PÅ DEN BAG­GRUND lig­ner for­sø­ge­ne på at øge sik­ker­he­den om­kring co­ck­pit­tet lap­pe­løs­nin­ger. Og hvis der først bli­ver så­et tvivl om FIAs vil­je og ev­ner til at øge sik­ker­he­den, kan Bi­an­chi-fa­mi­li­en ha­ve en god sag. PE­TER NYGAARD, BTs F1-KORRESPONDENT at Ke­vin Magnus­sens man­ge­åri­ge ma­na­ger, Dor­te Ri­is Mad­sen, vi­ste sig højst over­ra­sken­de i pad­do­ck­en ved Mo­na­cos Grand Prix i går.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.