FARVELMANDER

El­man­der 2.0 Punk­tum­met Hel­li­ge tre kon­ger Sma­gen i mun­den

BT - - SPORTEN -

»Før­ste sa­e­son var skuf­fen­de. Jeg var skuf­fet over min egen pra­e­sta­tion. Jeg gjor­de det ik­ke så godt, som jeg vil­le. Det var der fle­re år­sa­ger til. Min far gik bort, og jeg fik ik­ke den op­start, som jeg øn­ske­de. Det gjor­de, at jeg hal­te­de ef­ter og for­søg­te at jag­te uden for al­vor at nå frem.«

»Si­den har må­le­ne mang­let. Jeg har sta­dig ar­bej­det hårdt for hol­det. Den del kan in­gen ta­ge fra mig. Men som an­gri­ber er man og­så nødt til at sco­re mål.

»Det er gå­et op og ned. I min an­den sa­e­son be­slut­te­de Tho­mas (Frank, red.) tid­ligt, at det ik­ke var mig, han vil­le sat­se på. Selv­føl­ge­lig hav­de det va­e­ret fan­ta­stisk, hvis jeg hav­de spil­let al­le kam­pe­ne, men der er for­skel­li­ge grun­de til, det ik­ke er sket. Jeg sy­nes, »Jeg er ab­so­lut ik­ke til­freds med, at min Brønd­by-kar­ri­e­re slut­ter på den her må­de med et rødt kort og ka­ran­ta­e­ne i den sid­ste kamp.«

»Selv­føl­ge­lig hav­de jeg hel­le­re slut­tet af med at star­te på ba­nen el­ler kom­me ind fra ba­en­ken for­an et sta­dion kla­edt i blåt og gult for på den må­de at af­slut­te på va­er­dig vis. Men jeg ser frem til al­li­ge­vel at tak­ke fan­se­ne, for de har be­ty­det me­get i den pe­ri­o­de, jeg har va­e­ret her i Brønd­by. På det se­ne­ste er jeg man­ge gan­ge ble­vet stop­pet på ga­den af fans, der har tak­ket mig for min tid i klub­ben, og det var­mer vir­ke­lig. Det be­ty­der, at de kom­mer til at jeg har vist mig som en pro­fes­sio­nel ved at bli­ve ved med at kø­re på, selv om jeg har sid­det på ba­en­ken. Det er, som det er, og jeg kan ik­ke sid­de og gra­e­de i hjør­net over, at jeg slut­ter som re­ser­ve.«

»Jeg har al­drig fortr­udt, at jeg vend­te til­ba­ge til Brønd­by. Før­ste gang, jeg for­lod klub­ben, ef­ter­lod jeg et ind­tryk af suc­ces. Den­ne gang har jeg va­e­ret med til at byg­ge klub­ben op igen. Der er så sket en mas­se ting rundt­om­kring i klub­ben, som har gjort, at det har va­e­ret en hård vej. Men det kun­ne jeg ik­ke se i gla­skug­len. Jeg er sta­dig glad for, jeg kom til­ba­ge og fik spil­let for fan­se­ne. Jeg tror, de vil hu­ske mig som én, der ar­bej­de­de hårdt og gav alt for klub­ben. Det vil­le jeg ik­ke ha­ve va­e­ret for­u­den.« hu­ske det, jeg har gjort for klub­ben. Det er jeg vir­ke­lig glad for.«

»Brønd­by er den klub, jeg har va­e­ret la­engst i. Jeg har va­e­ret her i fi­re år. Så den har be­ty­det me­get for min kar­ri­e­re og mit liv. Jeg har va­e­ret her i to me­get for­skel­li­ge pe­ri­o­der. Der er ti­den for 10 år si­den, da det gik godt, vi hav­de suc­ces, jeg var ung, og alt var fan­ta­stisk – og så er der ti­den i dag, hvor jeg ik­ke har haft så stor suc­ces på ba­nen, men har va­e­ret i klub­ben og Kø­ben­havn og har haft min fa­mi­lie om­kring mig. Så jeg kom­mer til at se til­ba­ge på Dan­mark og Brønd­by med gla­e­de.« »Det blev ik­ke rig­tig, som man hav­de øn­sket sig med Da­ni­el Ag­ger (th. på fo­to), Tho­mas Ka­h­len­berg og mig. Hav­de vi va­e­ret fri­ske al­le tre, hav­de vi må­ske nå­et de mål, vi hav­de sat os og reg­net med. Men vi fik man­ge ska­der.«

»Jeg for­står, at folk ik­ke er helt til­fred­se med, så­dan som ud­vik­lin­gen blev med os tre, men jeg sy­nes de an­dre to på man­ge må­der har gjort det godt. Ag­ger har spil­let man­ge kampe i år, og Ka­h­len­berg »Tur­bu­lent er et pa­ent ord at bru­ge om, hvad der er fo­re­gå­et i Brønd­by den se­ne­ste tid. Det har va­e­ret spe­ci­elt, og det er ik­ke no­get, jeg har prø­vet no­get an­det sted. Men Brønd­by er den stør­ste klub i Dan­mark med man­ge fans, man­ge in­ter­es­se­re­de me­di­er og stor be­vå­gen­hed, så det bli­ver ek­stra stort, når der sker no­get i Brønd­by.«

»Vi har løst si­tu­a­tio­nen gan­ske godt som hold. Vi har stå­et sam­men og ar­bej­det hårdt sam­men. Det skal al­le spil­ler­ne ha­ve ros for. Selv­føl­ge­lig har der va­e­ret kampe, hvor vi ik­ke har ramt ni­veau­et, men det har ik­ke va­e­ret til at und­gå, når der har va­e­ret den tur­bu­lens om­kring os.«

»Sma­gen i mun­den, som jeg ta­ger med mig fra Brønd­by, er lidt blan­det. Brønd­by er på man­ge må­der sta­dig det sam­me, som da jeg var her før­ste gang. Der­u­de – på har og­så spil­let en del. Man skal ik­ke ba­re kig­ge på ba­nen, men se på, hvad de to har gi­vet hol­det og dansk fod­bold.«

»Du må spør­ge an­dre om, hvor me­get vi tre har fyldt i trup­pen og klub­ben. Men selv­føl­ge­lig har det va­e­ret os, der har rejst os og talt i grup­pen og sagt, hvad vi har syn­tes. Det hand­ler om, at vi har ru­ti­nen og og­så har spil­let i an­dre klub­ber. Men jeg hå­ber, det har va­e­ret no­get po­si­tivt.« Brønd­by er den stør­ste klub i Dan­mark med man­ge fans, man­ge in­ter­es­se­re­de me­di­er og stor be­vå­gen­hed, så det bli­ver ek­stra stort, når der sker no­get sta­dion – er det sta­dig det sam­me med til­sku­er­ne. De har støt­tet mig – og­så gen­nem de sva­e­re ti­der. Men he­r­in­de – un­der sta­dion – har det ik­ke va­e­ret helt det sam­me med al den bal­la­de, der har va­e­ret. Der­for ta­ger jeg af sted med lidt for­skel­li­ge smags­op­le­vel­ser.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.