Det magi­ske

BT - - SPORTEN -

Ar­ne Sø­ren­sen (land­stra­e­ne­ren, red.) kig­ger rundt på si­ne spil­le­re. De sid­der i om­kla­ed­nings­rum­met på Fla­mi­nio Sta­dion i Rom. Hen­ry From, Poul ’Lø­ve’ An­der­sen, Hans Chri­sti­an Ni­el­sen, Poul Jensen, Bent Han­sen, Flem­m­ing Ni­el­sen, Poul Pedersen, Tom­my Tro­el­sen, Ha­rald Ni­el­sen, Hen­ning Enok­sen og Jørn Sø­ren­sen.

Det er dem, der skal ud og le­ve­re no­get helt ek­stra­or­di­na­ert, hvis de over­ho­ve­det skal ha­ve en chan­ce mod Un­garns stor­fa­vo­rit­ter. De har slå­et dem i Idra­etspar­ken, ja­vist. Men én gang til? Un­ga­rer­ne er gå­et vi­de­re fra ind­le­den­de pul­je med mak­si­mum­po­int og en målsco­re på 15-2. De er skra­em­men­de go­de.

Ar­ne Sø­ren­sen ved, at hans spil­le­re skal pra­este­re mak­si­malt. I to kampe har de ka­em­pet, i én kamp har de spil­let godt. I dag skal de gø­re beg­ge de­le for at ha­ve en chan­ce. Han vil ha­ve dem ta­endt hund­re­de pro­cent fra start, og han ken­der dem godt nok til at vi­de, hvor­dan det skal gø­res.

»Hvis I fin­der jer i den be­hand­ling, så er I sim­pelt­hen nog­le tø­sed­ren­ge. De hå­ner jer jo,« si­ger han, og kig­ger rundt.

Ar­ne Sø­ren­sen kan se, at han har ramt plet igen.

Det er op­varm­nin­gen, han hen­vi­ser til. Da de dan­ske spil­le­re kom op på ba­nen, hav­de un­ga­rer­ne ta­get de ti bol­de, der var lagt frem til de­ling mel­lem de to hold. De na­eg­te­de pu­re at af­le­ve­re de fem, der var til­ta­enkt dan­sker­ne. Der­for måt­te Sø­ren­sens spil­le­re var­me op med gym­na­sti­kø­vel­ser og let løb. Til slut fandt de en bold na­e­sten uden luft – den prø­ve­de un­ga­rer­ne og­så at hug­ge.

»I kan ik­ke la­de det sid­de på jer. Gå til dem li­ge fra star­ten. Spil dem ned. I kan jo godt. I skal i hvert fald ik­ke la­de jer im­po­ne­re af de ar­ro­gan­te fy­re.«

For li­ge at un­der­stre­ge sin po­in­te forta­el­ler Sø­ren­sen si­ne spil­le­re, at de fak­tisk så en anel­se fjol­le­de ud, da de løb rundt og var­me­de op uden bol­de. Han kig­ger og ser, at det vir­ker. El­le­ve mand, der er klar. Men er det nok? Hol­de­ne hil­ser på hin­an­den. Den bri­ti­ske dom­mer, Reg Le­a­fe, ka­ster mønt­en. Un­garn vin­der og va­el­ger si­de. Ha­rald Ni­el­sen gi­ver bol­den op. Dan­sker­ne er far­li­ge al­le­re­de i før­ste an­greb. Jørn Sø­ren­sen får skudt, men for­bi.

Den un­gar­ske må­l­mand spar­ker ud. Hen­ning Enok­sen vi­ser fra be­gyn­del­sen, at han er op­sat på at ka­em­pe sig til­ba­ge. Slås overalt på ba­nen. Han er med langt til­ba­ge, op­fan­ger ud­s­par­ket og spil­ler fremad. Tom­my Tro­el­sen, Bent Han­sen og Poul Pedersen ud­pla­ce­rer de un­gar­ske for­sva­re­re i en lyn­hur­tig tre­kant og spil­ler Ha­rald Ni­el­sen fri. En un­garsk ba­ck spa­en­der ben, men Le­a­fe fløjter for un­garsk fris­park.

Til­sku­er­ne til­ken­de­gi­ver, at de ik­ke er eni­ge med dom­me­ren. Ef­ter fem-ti mi­nut­ter hol­der de ita­li­en­ske til­sku­e­re med Dan­mark og ik­ke uden grund. Ar­ne Sø­ren­sen ta­en­ker, at han al­drig har set no­get lig­nen­de.

For­sva­ret står sta­er­kt, som det ple­jer. Hans Chri­sti­an Ni­el­sen går be­vidst hårdt på krop­pen af den un­gar­ske su­per­stjer­ne Fl­o­ri­an Al­bert de før­ste par gan­ge, han får mu­lig­he­den. Det er ty­de­ligt, at Al­bert slår sig og ta­ber ly­sten til na­er­kamp.

Men det er frem­me på ba­nen, man kan se den sto­re for­skel. Al­le ser ud til at ha­ve en god dag. Spil­ler­ne flyt­ter sig rig­tigt, fin­der hul­ler­ne, førs­te­gangs­af­le­ve­rin­ger­ne lig­ger mil­li­me­ter­pra­e­cist. Det er så­dan her, Ar­ne Sø­ren­sen vil spil­le fod­bold. Han be­gyn­der at ma­er­ke ro­en ind­fin­de sig. Det bli­ver i hvert fald ik­ke no­gen un­garsk op­vis­ning.

Han kan se, at mod­stan­der­ne er for­vir­re­de, og han kan hø­re sin tra­e­n­er­kol­le­ga, Ba­ro­ti, brø­le til si­ne spil­le­re. De har jo hel­ler ik­ke bol­den så me­get som un­der op­varm­nin­gen, ta­en­ker Sø­ren­sen og god­ter sig.

Poul Jensen spar­ker langt op ad ba­nen, det en­der i et hjør­ne­s­park. Ha­rald Ni­el­sen får ho­ve­d­et på, men en un­garsk ba­ck red­der på stre­gen. Poul Pedersen slip­per igen­nem og sky­der. Un­garns må­l­mand, Gá­bor Török, får ha­en­der­ne på.

Sek­sten mi­nut­ter spil­let. [...] Un­garns ven­stre ba­ck er kon­cen­tre­ret om Poul Pedersen, cen­ter­hal­fen om Ha­rald. Der er plads til Enok­sen. Nu ser ba­ck­en fa­ren og da­ek­ker af for af­le­ve­rin­gen. Poul Pedersen la­ver et ryk med krop­pen. Han vil for­bi på yder­si­den, vi­ser han ty­de­ligt. Ba­ck­en sa­et­ter sin ta­ck­ling, men Poul Pedersen ryk­ker ik­ke udenom, han går ind i ba­nen. Han ryk­ker mod bag­linj­en, ser, at Enok­sen er på plads på kan­ten af fel­tet. Poul Pedersen af­le­ve­rer pra­e­cist.

Enok­sen ryk­ker ind i fel­tet og sky­der fra en lidt spids vin­kel. Cen­ter­hal­fen har for­ladt Ha­rald og ka­ster sig ind i en ta­ck­ling i sku­dø­je­blik­ket. Bol­den tril­ler ba­re et par me­ter. Beg­ge spil­le­re fal­der. Enok­sen er op­pe først. Han ser, at Ha­rald Ni­el­sen nu er fri. Høj­re­ba­ck­en har ik­ke ta­get over ef­ter cen­ter­hal­fen, som han bur­de.

Enok­sen af­le­ve­rer i ret­te øje­blik. Ha­rald har end­da tid til at ta­em­me bol­den. Så sky­der han hårdt, pra­e­cist. Dan­mark fø­rer 1-0.

Dan­sker­ne fort­sa­et­ter det go­de spil. Jørn Sø­ren­sen og Flem­m­ing Ni­el­sen do­mi­ne­rer ven­stresi­den med flot­te kom­bi­na­tio­ner, Tom­my Tro­el­sen har plads til si­ne af­le­ve­rin­ger. Jørn Sø­ren­sen ryk­ker fri i ven­stre si­de, fin­der Ha­rald Ni­el­sen, der sky­der – li­ge for­bi.

Un­ga­rer­ne er fru­stre­re­de, men de er ik­ke ufar­li­ge. De har hjør­ne­park. From går ud for at bok­se bol­den va­ek, men han bli­ver pres­set hårdt og ram­mer den ik­ke godt. Den går li­ge til en un­ga­rer, der sky­der hårdt og pra­e­cist midt mod mål, hvor From nu mang­ler.

Poul Jensen, der har haft for­re­ste stol­pe ved hjør­ne­s­par­ket, er søgt ind midt i må­let, da From gik ud. Han sa­et­ter frygt­løs ho­ve­d­et på ka­non­skud­det. Den ram­mer ham halvt på pan­den, halvt i an­sig­tet. Bol­den ry­ger langt ud på ba­nen, men Poul Jensen er grog­gy som ef­ter en tur i rin­gen mod Cas­si­us Clay. Han vak­ler rundt. Dom­mer Le­a­fe stop­per spil­let. Ar­ne Sø­ren­sen ta­en­ker, at uden vo­res anfører og med kun ti mand kan vi ik­ke hol­de. Det er Poul Jensen, der går for­re­st, når en kamp skal figh­tes hjem, og Sø­ren­sen må ik­ke skif­te en an­den ind. Re­ser­ver er ta­enkt som ind­skift­nin­ger for ska­de­de spil­le­re – ik­ke som er­stat­ning for tra­et­te el­ler som tak­ti­ske aen­drin­ger. Det an­ses for usport­s­ligt. Men for man­ge hold er be­gyndt at sny­de – de si­mu­le­rer ska­der for at få lov at skif­te ud. Der­for har man gan­ske en­kelt af­skaf­fet mu­lig­he­den i den olym­pi­ske tur­ne­ring. Poul Jensen vil ik­ke ud. Han la­eg­ger sig ik­ke ned, mar­ke­rer at han kan spil­le vi­de­re. Få mi­nut­ter se­ne­re ka­ster han sig ind i en ta­ck­ling og red­der end­nu en gang sit hold, ef­ter at Fl­o­ri­an Al­bert er spil­let fri til skud. Poul Pedersen er igen ta­et på i den an­den en­de, men den un­gar­ske må­l­mand la­ver et mira­kel af en fod­pa­ra­de. Det står sta­dig 1-0 ved pau­sen. Ar­ne Sø­ren­sen er be­gej­stret over spil­let. Et dansk lands­hold har al­drig spil­let bed­re fod­bold end i den­ne før­ste halv­leg, men han vil­le godt ha­ve haft et par mål me­re. »De spil­ler ik­ke godt, men I må ik­ke un­der­vur­de­re dem. Hvis I fort­sa­et­ter så­dan her, er I sik­re på fi­na­len og mindst sølv,« si­ger han ne­de i om­kla­ed­nings­rum­met. Sø­ren­sen ad­va­rer om, at un­ga­rer­ne vil pres­se fra star­ten af an­den halv­leg. Kon­cen­tra­tion fra før­ste fløjt. Han får ret, det be­gyn­der med et par far­li­ge si­tu­a­tio­ner for­an det dan­ske mål. Al­bert er ta­et på, men Hen­ry From er på plads. Dan­sker­ne fast­hol­der det go­de spil, men un­ga­rer­ne ar­bej­der sig ind i kam­pen. Det er me­re li­ge nu. Me­re som for­ven­tet. Men så ... Hen­ning Enok­sen, der har slidt og sla­ebt for at vi­se be­ret­ti­gel­sen af sin ud­ta­gel­se, ryk­ker for­bi ba­ck­en i høj­re si­de af fel­tet. Ba­ck­en ta­ck­ler, men for sent. Le­a­fe fløjter, pe­ger på plet­ten. Straf­fe til Dan­mark. Anfører Poul Jensen pe­ger på Flem­m­ing Ni­el­sen. Spil­le­ren med det bed­ste skud, og den kølig­ste. Pu­bli­kum er el­le­vil­de, lar­men er øre­dø­ven­de. Flem­m­ing for­sø­ger at kon­cen­tre­re sig, han ple­jer at sco­re på straf­fe. Han er ro­en og sik­ker­he­den selv i den slags si­tu­a­tio­ner. Et par un­ga­re­re dis­ku­te­rer vildt og in­der­ligt med Le­a­fe. Der var ik­ke straf­fe, på­står de. Flem­m­ing Ni­el­sen er klar til at be­gyn­de sit til­løb, han har truf­fet sin be­slut­ning om, hvor han vil sky­de – i høj­re si­de af må­let. Han får ta­get et skridt. Så stop­per Le­a­fe ham. Han vil ha­ve de to un­ga­re­re va­ek. Den ene spyt­ter ef­ter dom­me­ren. Le­a­fe er op­hø­jet bri­tisk ro og gi­ver end ik­ke en ad­var­sel. Nu er Flem­m­ing klar, men li­ge da han har ta­get det før­ste skridt, slår tan­ken ned: »Må­l­man­den så mit til­løb før­ste gang. Han ved, hvor jeg vil sky­de.« Nu be­går Flem­m­ing Ni­el­sen en be­gyn­der­fejl. AEn­drer sin be­slut­ning i til­lø­bet, vil sky­de i ven­stre si­de i ste­det for i

’Som­me­ren 1960’ af Hans Mor­ten­sen Ud­gi­ves af Pe­op­le’s Press

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.