V-top­folk i pin­li­ge sa­ger

Det bi­dra­ger til et ’går den, så går den’-bil­le­de af Ven­stre, si­ger po­li­tisk kom­men­ta­tor

BT - - NYHEDER - An­dreas Kar­ker | kar­ker@bt.dk

Fle­re sto­re dan­ske virk­som­he­der over­ve­jer helt at drop­pe partistøtte, for­di de fryg­ter, at det kan gå ud over de­res brand, hvis det kom­mer frem, hvem de støt­ter. Det si­ger BTs po­li­ti­ske kom­men­ta­tor Søs Ma­rie Serup, ef­ter at to frem­tra­e­den­de Ven­stre-folk er ble­vet midt­punkt i pin­li­ge sa­ger om par­ti­støt­te­mid­ler.

»Det kan en­de med at bli­ve selv­re­gu­le­ren­de. Fle­re sto­re dan­ske er­hvervsvirk­som­he­der har på teg­ne­bra­et­tet at la­de va­e­re med at gi­ve støt­te la­en­ge­re for ik­ke at få pro­ble­mer med de­res egen bran­ding,« si­ger hun.

Fi­nans­mi­ni­ster Claus Hjort Fre­de­rik­sens (V) valg­kampag­ne har mod­ta­get et sekscif­ret be­løb fra en hem­me­lig er­hvervs­klub uden at op­gi­ve det til myn­dig­he­der­ne, hvil­ket er i strid med par­ti­støt­te­loven, skri­ver Politiken. Og op til valg­kam­pen i 2011 fik tid­li­ge­re mil­jø- og fø­de­va­re­mi­ni­ster Eva Kjer Han­sen (V) cir­ka 60.000 kro­ner i støt­te fra er­hvervs­klub­ben Bu­si­ness Forum Kol­ding. Par­ti­støt­ten blev ik­ke ind­be­ret­tet til myn­dig­he­der­ne, som loven kra­e­ver, skri­ver DR. Ret sto­re fejl Beg­ge hi­sto­ri­er kom­mer fra en ny bog om lob­byis­me i dansk po­li­tik, ’Skjul­te pen­ge’ af jour­na­li­ster­ne Chris Kja­er Jes­sen, Ber­ling­s­ke, og Carl Emil Ar­n­fred, Politiken.

»De par­ti­er, der har for­de­le­ne ved det nu­va­e­ren­de sy­stem, bør va­e­re ek­stra på­pas­se­li­ge med, at de over­hol­der reg­ler­ne ned til mind­ste de­ci­mal. Og

Det fø­jer sig til en ra­ek­ke pin­li­ge sa­ger, helt fra Pe­ter Brixtof­te til Lars Løk­ke Søs Ma­rie Serup

her er der ta­le om nog­le ret sto­re fejl fra nog­le ret frem­tra­e­den­de per­so­ner. F.eks. kun­ne man godt for­ven­te, at en fi­nans­mi­ni­ster og tid­li­ge­re par­ti­se­kre­ta­er har styr på tin­gre­ne,« si­ger Søs Ma­rie Serup, der er tid­li­ge­re Ven­stre-rå­d­gi­ver.

»Det er klart, det bi­dra­ger til så­dan et ’går den, så går den’-bil­le­de af Ven­stre, hvor man jo og­så tid­li­ge­re med god ret har kun­net stil­le spørgs­måls­tegn ved Ven­stre-folks brug af kre­dit­kort og of­fent­li­ge mid­ler. Det fø­jer sig til en ra­ek­ke pin­li­ge sa­ger, helt fra Pe­ter Brixtof­te til Lars Løk­ke.«

I ka­te­go­ri med Løk­ke-ind­køb Er det ik­ke uri­me­ligt at sam­men­lig­ne med f.eks. Lars Løkkes tøjind­køb for Ven­stres pen­ge - er det ik­ke no­get helt an­det?

»Man­ge al­min­de­li­ge men­ne­sker smi­der det i den sam­me pul­je og si­ger, at det er folk, der for­står at ra­ge til sig.«

Man kan få det ind­tryk, at de sto­re par­ti­er slet ik­ke er in­ter­es­se­ret i at aen­dre reg­ler­ne? »De har i åre­vis va­e­ret låst fast i en skyt­te­gravskrig mel­lem So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne og Ven­stre. Den ene part vil ger­ne hol­de fag­be­va­e­gel­sens bi­drag skjult, og den an­den vil ger­ne da­ek­ke over virk­som­he­der­nes støt­te. Mens fag­be­va­e­gel­sens støt­te er da­len­de, har So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne og­så forsøgt sig me­der hvervs klub­ber. Men hvis bi­drag­y­der­ne bli­ver me­re for­sig­ti­ge, kan det en­de med, at støt­ten eb­ber ud,« si­ger Søs Ma­rie Serup.

En an­den po­li­tisk kom­men­ta­tor, Jarl Cor­dua fra Ra­dio24­syv ta­ger af­slø­rin­ger­ne i stiv arm::

»Der vil al­tid va­e­re nog­le, der me­ner, at Ven­stre om­går reg­ler­ne. Men part ind­sam­lings­reg­ler­ne er, som de er. S og V har hver sin må­de at ind­sam­le pen­ge på, og per­son­ligt har jeg et af­slap­pet for­hold til det,« si­ger Jarl Cor­dua.

FO­TO: SCAN­PIX

Fi­nans­mi­ni­ster Claus Hjort Fre­de­rik­sens (V) valg­kampag­ne har mod­ta­get et sekscif­ret be­løb fra en hem­me­lig er­hvervs­klub. Pen­ge, der ik­ke er op­gi­vet til myn­dig­he­der­ne. Det frem­går af en ny om lob­byis­me i po­li­tik.

FO­TO: SCAN­PIX

Tid­li­ge­re mil­jø- og fø­de­va­re­mi­ni­ster Eva Kjer Han­sen (V) modt­og i 2011 cir­ka 60.000 kro­ner i støt­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.