PRINS JOACHIMS G

BT - - NYHEDER -

SLOTSFINTE og har en hel si­de­fløj re­ser­ve­ret.

Hen­sy­net til kon­ge­fa­mi­li­en be­ty­der og­så, at slot­tet ik­ke vil va­e­re åbent for of­fent­lig­he­den he­le ti­den.

»Det er ik­ke så­dan, at po­r­te­ne vil stå åb­ne he­le ti­den, for­di det er sta­dig­va­ek et kon­ge­ligt slot, som og­så bli­ver brugt af kon­ge­hu­set,« forta­el­ler Jan Lei­s­borch.

Kon­ge­hu­s­eks­pert og hi­sto­ri­ker Lars Hov­bak­ke Sø­ren­sen vur­de­rer, at fon­den end­nu ik­ke le­ver op til si­ne eg­ne ved­ta­eg­ter om åben­hed.

»Det er helt evi­dent, at når de skri­ver, at of­fent­lig­he­den skal ha­ve ad­gang, så er det me­nin­gen, at en­hver skal kun­ne kom­me ind på slot­tet. Det har ik­ke va­e­ret op­fyldt ind­til nu. Men det er nok me­nin­gen med de renove­rin­ger, der er i gang nu, at slot­tet skal kun­ne åb­nes for of­fent­lig­he­den på en må­de, hvor det til­tra­ek­ker en mas­se men­ne­sker,« si­ger Lars Hov­bak­ke Sø­ren­sen. Slap af med ga­el­den Der­for er det en me­get lu­kra­tiv af­ta­le, prins Jo­a­chim har få­et i stand, hvor han på den ene si­de slap af med det for­ga­el­de­de slot og på den an­den si­de fort­sat kan bru­ge det.

»Det er helt klart en me­get fa­vorab­le ord­ning for prins Jo­a­chim og prin­ses­se Ma­rie, at de har mu­lig­hed for at bo der, når de vil, og har en fast fløj, der er de­res,« si­ger Hov­bak­ke.

Slots­for­val­ter Jan Lei­s­borch un­der­stre­ger, at der li­ge nu og­så ar­bej­des hårdt for at gø­re slot­tet me­re til­ga­en­ge­ligt for of­fent­lig­he­den. Sid­ste år blev der holdt kon­cer­ter og fored­rag samt 25 rund­vis­nin­ger på slot­tet og 50 rund- vis­nin­ger i slotspar­ken, men ind­til vi­de­re har der kun va­e­ret ta­le om sa­e­rar­ran­ge­men­ter for ud­valg­te grup­per in­de på sel­ve slot­tet. Me­re pu­bli­kums­ven­ligt Før of­fent­lig­he­den for al­vor kan få gla­e­de af slot­tet, skal der in­ve­ste­res ti mil­li­o­ner i at gø­re slot­tet me­re pu­bli­kums­ven­ligt. Bl.a. skal den 350 år gam­le trap­pe to­tal­renove­res, der skal la­ves en ny bro ind til slot­tet, og he­stestal­den skal om­dan­nes til et be­søgs­cen­ter. Renove­rings­pro­jek­tet for­ven­tes først fa­er­digt i som­me­ren 2017.

»Vi står for­an at skul­le renove­re slot­strap­pen. Et pro­jekt, som vi hå­ber bli­ver god­kendt af Slots- og Kul­tursty­rel­sen. Der­u­d­over skal vi la­ve en slidt he­stestald om til en gård­bu­tik, café- og be­søgs­cen­ter samt mø­de­lo­ka­ler. Alt i alt in­ve­ste­rer vi ti mio. kr. i tre pro­jek­ter i år og na­e­ste 1993: Prins Jo­a­chim over­ta­ger re­elt slot­tet og til­hø­ren­de avls­går­de og jor­de, da han af­slut­ter sin land­brugs­ud­dan­nel­se som agrarø­ko­nom. år, som skal gø­re Scha­ck­en­borg me­re pu­bli­kums­ven­ligt.

Ide­en er, at ga­ester­ne skal kun­ne kø­be pro­duk­ter i gård­bu­tik­ken, slå sig ned i ca­fe­en og ny­de vej­ret i par­ken. Der skal kun­ne kø­bes bil­let­ter til kon­cer­ter og rund­vis­nin­ger,« si­ger Jan Lei­s­borch til BT. AE­r­grer sig Der­for er slot­tet end­nu ik­ke åb­net for den al­min­de­li­ge turist, der la­eg­ger vej­en for­bi Mø­geltøn­der, hvil­ket ae­r­grer Rø­mø-Tøn­der Turist­for­e­ning.

»Selv­føl­ge­lig ae­r­grer vi os lidt. Som turist­chef vil man ger­ne ha­ve, at tin­ge­ne sker så hur­tigt som mu­ligt for at øge turis­men. Men vi ved godt, at et slot ik­ke kan renove­res fra halv tolv til mid­dag,« si­ger turist­chef Bo­dil Gli­strup Thom­sen.

For turist­for­e­nin­gen vil det va­e­re et stort tra­ek­pla­ster at kun­ne vi­se slot­tet frem ind­ven­digt.

»Det vil­le be­ty­de me­get for os at kom­me ind i slots­sa­len, hvor vi kun­ne la­ve forta­el­lin­ger og gu­i­de­de rund­vis­nin­ger for turi­ster­ne. Men vi kan ik­ke la­ve om på, hvad fon­den be­stem­mer. Vi er gla­de, når den er klar, og ba­re vi kan bru­ge den lidt,« si­ger turist­che­fen.

Kon­ge­hu­set be­kra­ef­ter, at prins Jo­a­chim og fa­mi­li­en fort­sat vil bru­ge me­get af de­res tid på Scha­ck­en­borg Slot, selv­om de har af­ha­en­det slot­tet til en fond i 2014.

»Prins Jo­a­chim og prin­ses­se Ma­rie la­eg­ger va­egt på at be­va­re de­res ta­et­te til­knyt­ning til Mø­geltøn­der og Søn­derjyl­land. Som pro­tek­to­rer vil par­ret der­for i pe­ri­o­der af året fort­sat op­hol­de sig på slot­tet,« skri­ver kon­ge­hu­sets kom­mu­ni­ka­tions­af­de­ling i et skrift­ligt svar til BT. Men par­ret be­ta­ler selv for at ved­li­ge­hol­de den fløj, som de fort­sat har til rå­dig­hed.

»De ud­gif­ter, der di­rek­te er for­bun­det med prins Jo­a­chim og Prin­ses­se Ma­ri­es op­hold, her­un­der den ind­ven­di­ge ved­li­ge­hol­del­se, da­ek­kes af par­ret selv.« 1995: Prins Jo­a­chim gif­ter sig med prin­ses­se Ale­xan­dra. Som en fol­ke­ga­ve til par­ret sam­les 13 mio. ind til istands­a­et­tel­se af det gam­le slot.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.