Hi­sto­risk lav ma­el­ke­pris

BT - - NYHEDER -

Grev Ingolf Sam­let be­løb: 106,5 mil­li­o­ner kro­ner Dron­ning Mar­gret­he, prins Hen­rik, prin­ses­se Be­ne­dik­te, kron­prin­s­par­ret, prins Jo­a­chim og prin­ses­se Ma­rie er al­le fri­ta­get for at be­ta­le ind­komstskat.

Der bli­ver på ver­dens­plan pum­pet me­re ma­elk ud af kø­er­ne, end der er be­hov for. Sam­ti­dig kan Ruslands han­del­sem­b­ar­go ma­er­kes på ma­el­ke­bran­chen, mens Ki­na im­por­te­rer min­dre ma­elk end tid­li­ge­re. Re­sul­ta­tet i Sve­ri­ge er, at Ar­la pres­ser pri­sen for en li­ter ma­elk ned på et hi­sto­risk lavt ni­veau, så sven­ske land­ma­end frem­over kun får 2,30 sven­ske kro­ner for en li­ter ma­elk. Hidtil har pri­sen for en li­ter ma­elk lig­get 12,2 øre hø­je­re, men det er slut fra 1. ju­ni.

SVT har reg­net på ma­el­ke­pri­ser­ne og er kom­met frem til, at en Ar­la-bon­de i dag får om­trent den sam­me pris for en li­ter ma­elk som i en år­ra­ek­ke i 1980’er­ne.

kro­ner om året i 2016, hvoraf kron­prin­ses­se Mary til­de­les ti pro­cent sva­ren­de til knap to mil­li­o­ner kro­ner. • Mod­ta­ger 2,3 mil­li­o­ner kro­ner i 2016. • Mod­ta­ger 1,6 mil­li­on kro­ner i 2016.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.