Bal­la­de om bo­li­g­y­del­se for­gyl­der de ri­ge­ste

BT - - NYHEDER -

GI­VER TIL DE RI­GE for­hand­lin­ger­ne. Par­ti­et fik nem­lig skre­vet ind i af­ta­len, at man så og­så skul­le dis­ku­te­re aen­drin­ger i den så­kald­te ’ud­lig­nings­skat’ ved sam­me lej­lig­hed.

Ud­lig­nings­skat­ten er en skat på sto­re pen­sions­ud­be­ta­lin­ger for pen­sio­ni­ster, der har en ind­komst på over en halv mil­li­on om året.

Og hvis den skat fjer­nes nu, vil det be­ty­de, at lan­dets 1.000 ri­ge­ste pen­sio­ni­ster får en gen­nem­snit­lig skat­te­let­tel­se på 102.900 kr. ’Helt gro­tesk’ So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes fi­nansord­fø­rer Ben­ny En­gel­bre­cht er skuf­fet.

»Hvis Dansk Fol­ke­par­ti med­vir­ker til en skat­te­let­tel­se til de mest velstil­le­de, stri­der det mod alt, hvad de har sagt ind­til nu. Det er jo helt gro­tesk, hvis he­le bal­la­den en­der med, at det er de al­ler­ri­ge­ste pen­sio­ni­ster, Hvis DF med­vir­ker til en skat­te­let­tel­se til de mest velstil­le­de, stri­der det mod alt, hvad de har sagt ind­til nu der får en mar­kant skat­te­let­tel­se. I prak­sis bli­ver det jo en slags mi­ni-top­skat­te­let­tel­se, og det er ik­ke det, Dan­mark har brug for.«

Be­spa­rel­ser på bo­li­g­y­del­sen var en del af fi­nans­lo­ven for 2016. Det be­ty­der, at de 90 mio. kr., re­ge­rin­gen hav­de kal­ku­le­ret med at spa­re, skal fin­des. El­lers mang­ler de i kas­sen, har fi­nans­mi­ni­ster Claus Hjort Fre­de­rik­sen (V) på­pe­get ved fle­re lej­lig­he­der. Og der­for mød­tes par­ter­ne i blå blok for før­ste gang tirs­dag for at gen­op­ta­ge for­hand­lin­ger­ne.

Dansk Fol­ke­par­tis fi­nansord­fø­rer Re­ne Chri­sten­sen er­ken­der, at par­ti­et har sagt ja til at drøf­te en fjer­nel­se af ud­lig­nings­skat­ten. LA vil af med ud­lig­nings­skat­ten »Vi har sagt ja til at kig­ge på det, og så må vi se, hvor­dan det en­der. Fo­re­lø­big er vi ved at dan­ne os et over­blik over kon­se­kven­ser­ne og de tek­ni­ske de­tal­jer. Vi er ik­ke kom­met til de po­li­ti­ske arm­la­eg­nin­ger end­nu,« si­ger Re­ne Chri­sten­sen.

»Nu er det ik­ke en dags­or­den vi har sat. Vi har sagt ja til at drøf­te det, og det gør vi.«

Dansk Fol­ke­par­ti gen­tog ved for­hand­lin­ger­ne tirs­dag, at de ik­ke vil va­e­re med til at spa­re på pen­sio­ni­ster­nes bo­li­g­y­del­se i år. Men de vil ger­ne va­e­re med til at kig­ge på hus­le­je­ni­veau­et og se, om man kan fin­de be­spa­rel­ser, hvis hus­lej­en bli­ver sa­en­ket i frem­ti­den. Så for­hand­lin­ger­ne om bo­li­g­y­del­sen er på in­gen må­de af­slut­tet.

I Li­be­ral Al­li­an­ce be­kra­ef­ter fi­nansord­fø­rer Ole Birk Ole­sen til gen­ga­eld, at par­ti­et går ef­ter at få ud­lig­nings­skat­ten fjer­net så hur­tigt som mu­ligt.

»Vi me­ner, at der er ta­le om en uret­fa­er­dig­hed, og der­for øn­sker vi den af­skaf­fet. Dansk Fol­ke­par­ti sag­de selv ja til at ka­e­de det sam­men med drøf­tel­ser om bo­li­g­y­del­sen. De har selv for­plig­tet sig til det, og en af­ta­le er en af­ta­le,« si­ger Ole Birk Ole­sen.

Brut­to­ind­komst Fol­ke­pen­sion Sup­ple­ren­de pen­sions­ud­be­ta­lin­ger Ud­lig­nings­skat 2017 Ud­lig­nings­skat 2018 Ud­lig­nings­skat 2019 Sam­let ud­lig­nings­skat Gra­fik­ken vi­ser, hvor me­get dan­ske pen­sio­ni­ster skal be­ta­le i ud­lig­nings­skat, hvis af­ta­len ik­ke aen­dres, og alt­så og­så, hvor stor en ge­vinst de står til at få, hvis skat­ten bli­ver af­skaf­fet. Bund­fradra­get for ord­nin­gen er på 379.900 kr. - der­for be­ta­ler pen­sio­ni­ster med de mind­ste ind­kom­ster ik­ke ud­lig­nings­skat. Så me­get vil de 1.000 pen­sio­ni­ster, der i øje­blik­ket be­ta­ler mest i ud­lig­nings­skat, i gen­nem­snit få oven i pen­sions­ud­be­ta­lin­gen frem mod år 2020, hvis ord­nin­gen bli­ver af­skaf­fet med ud­gan­gen af ju­ni 2016.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.