Fol­ke­tin­get ha­ed­rer ter­r­or­of­re

BT - - NYHEDER -

HAEDERSPRIS Fol­ke­tin­get har for før­ste gang ud­delt den nystif­te­de Haederspris. Mod­ta­ger­ne er fil­min­struk­tø­ren Finn Nør­gaard og vag­ten Dan Uzan, der mi­ste­de li­vet un­der sku­dan­gre­be­ne ved Kr­udt­tøn­den og sy­na­go­gen i Krystal­ga­de i Kø­ben­havn i fe­bru­ar sid­ste år. De to of­re får og­så de­res nav­ne på en min­de­pla­de i Van­dre­hal­len på Chri­sti­ans­borg.

Plad­sen er trang på den søj­le, hvor de to min­de­pla­der er sat op. Og det er og­så me­nin­gen, po­in­te­r­e­de Fol­ke­tin­gets for­mand Pia Kja­ers­gaard (DF) i sin ta­le ved ud­de­lin­gen af ha­e­der­spri­sen.

»Det er be­stemt ik­ke en pris, vi har lyst til at ud­de­le no­gen­sin­de igen. Det er ik­ke en søj­le, hvor vi har lyst til at sa­et­te fle­re min­de­pla­der op,« sag­de hun.

Ved ud­de­lin­gen delt­og fa­mi­li­er­ne til bå­de Finn Nør­gaard og Dan Uzan.

»Midt i den per­son­li­ge sorg og det savn, som I fø­ler og vil fø­le i re­sten af je­res le­ve­tid, har I vist mod til at de­le Dan Uzans og Finn Nør­gaards liv, hi­sto­ri­er og va­er­di­er med os,« sag­de Pia Kja­ers­gaard. Pen­ge til min­de­fon­de »Al­le vil­le for­stå det, hvis I valg­te at si­ge: Vi vil helst ik­ke ta­le om det of­fent­ligt. Vi vil helst slå en ring om os selv og tra­ek­ke os til­ba­ge. Men I valg­te at stå frem. I valg­te at forta­el­le os al­le sam­men om, hvor fan­ta­sti­ske men­ne­sker Finn Nør­gaard og Dan Uzan var.

I del­te de­res hi­sto­ri­er med os, så vi na­e­sten fø­ler, vi har mødt dem. Og I for­tal­te os om, hvad de stod for, så vi sag­tens kun­ne sa­et­te os ind i, hvor­for de hand­le­de, som de gjor­de.« Det er be­stemt ik­ke en pris, vi har lyst til at ud­de­le no­gen­sin­de igen

Med ha­e­der­spri­sen føl­ger 200.000 kro­ner til Dan Uzans Min­de­fond og Finn Nør­gaard Fore­nin­gen, der har til for­mål at støt­te pro­jek­ter, per­so­ner og be­gi­ven­he­der som dem Finn Nør­gaard og Dan Uzan »selv ån­de­de og le­ve­de for«, sag­de Pia Kja­ers­gaard.

Hun gla­e­der sig over, at det er samt­li­ge ni par­ti­er i Fol­ke­tin­get, der står bag ud­de­lin­gen af ha­e­der­spri­sen:

»Nog­le gan­ge vil vi det sam­me, men på for­skel­lig må­de og med for­skel­li­ge mid­ler. Den­ne gang vil­le vi det sam­me, og vi var al­le eni­ge om, at det var så­dan her, det skul­le gø­res. Jeg hå­ber, at Fol­ke­tin­gets Haederspris kan bli­ve et lys­punkt, der kan ret­te tan­ker­ne fremad og få go­de ting til at vok­se og spre­de sig.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.