Lov mod kre­a­tiv narko

BT - - NYHEDER -

LEGAL HIGHS Det lig­ner slik og tyg­ge­gum­mi. Små po­ser i mas­ser af sta­er­ke far­ver med sjove fi­gu­rer på. Men po­ser­ne med nav­ne som ’Pink Pant­hers’, ’Blue Che­e­se’, ’Bla­ck Mam­ba’, ’Her­bal Ha­ze’ og ’Iced Di­a­monds’ er ik­ke for børn, og nu for­sø­ger den bri­ti­ske re­ge­ring helt at for­by­de de så­kald­te »legal highs«-stof­fer. De se­ne­ste år er for­bru­get af nye syn­te­ti­ske stof­fer med virk­ning i ret­ning af kend­te stof­fer som hash og ko­kain el­ler ecst­a­sy-pil­ler eks­plo­de­ret i Stor­bri­tan­ni­en iføl­ge en ra­ek­ke un­der­sø­gel­ser, der ud­pe­ger Stor­bri­tan­ni­en som det stør­ste mar­ked for

i EU. Ha­stig ud­vik­ling af nye stof­fer med nye sam­men­sa­et­nin­ger af ke­mi­ka­li­er og hjer­nepå­vir­ken­de na­tur­pro­duk­ter har ud­nyt­tet en gråzo­ne, hvor lov­giv­nin­gen for­by­der tra­di­tio­nel narko og lej­lig­heds­vis ud­vi­der med nye for­bud, men slet ik­ke har kun­net føl­ge med pro­du­cen­ter­nes kre­a­ti­ve ke­mi­ske sam­men­sa­et­nin­ger.

Sam­ti­dig har der va­e­ret be­kym­ring over, at man kun­ne kom­me til at for­by­de pro­duk­ter, som man kan få i hånd­køb, men som ba­re bli­ver brugt og sam­men­sat på en util­sig­tet må­de.

Det prø­ver den bri­ti­ske re­ge­ring nu at hånd­te­re med en ge­ne­rel lov, der fra 26. maj gør det ulov­ligt at pro­du­ce­re, di­stri­bu­e­re og sa­el­ge sub­stan­ser til ind­ta­gel­se, der »er i stand til at på­vir­ke som et psy­ko­ak­tivt stof«.

Det vil si­ge et stof, der på­vir­ker ad­fa­er­den el­ler va­e­re­må­den for per­so­ner, der ta­ger det.

Straf­fe­ram­men bli­ver op til syv års fa­engsel. Der­med hå­ber den bri­ti­ske re­ge­ring at kom­me uden om pro­ble­met med at de­fi­ne­re en­kel­te og ha­stigt aen­dre­de stof­fer.

Men for­mu­le­rin­gen er så bred, at den vil bli­ve sva­er at hånd­ha­e­ve me­nings­fuldt ved dom­sto­le­ne, si­ger kri­ti­ke­re.

I ret­ten skal man kun­ne be­vi­se gra­den af på­virk­ning fra stof­fet, og der kan bli­ve hen­vist til an­dre lov­li­ge sti­mu­lan­ser med sam­me grad af på­virk­ning. Narko­hand­le­re får mo­nopol Kri­ti­ker­ne hen­vi­ser til er­fa­rin­ger fra Ir­land, hvor et lig­nen­de for­bud si­den 2010 kun har ført til få dom­fa­el­del­ser. Loven hav­de til gen­ga­eld den ef­fekt, at man har skra­emt sa­el­ger­ne, så man ik­ke la­en­ge­re kun­ne kø­be de sjove po­ser i sa­er­li­ge bu­tik­ker på ho­ved­ga­den og hel­ler ik­ke be­stil­le dem frit over net­tet.

Men ba­re for­di man ik­ke kan se dem, er stof­fer­ne der fort­sat, si­ger pro­fes­sor David Nutt til The In­de­pen­dent. Han har før rå­d­gi­vet den bri­ti­ske re­ge­ring om ini­ti­a­ti­ver mod narko­mis­brug.

»Det er en fuld­sta­en­dig lat­ter­lig lov. Det er ren po­li­tik,« si­ger Nutt.

»De ene­ste folk, der vil dra­ge for­del af den, er narko­hand­le­re. De vil få et mo­nopol.«

Bri­tisk po­li­ti har og­så ad­va­ret om, at man al­le­re­de ser tegn på, at sal­get skif­ter fra det åb­ne internet til det så­kald­te hvor af­sen­de­ren er sva­er at spo­re. Sam­ti­dig be­gyn­der nog­le for­hand­le­re at ta­ge imod be­ta­ling i bitco­in, der og­så gi­ver pro­ble­mer for po­li­tiets ef­ter­forsk­nings­ar­bej­de. Stig­ning trods for­bud Trods for­bud­det i Ir­land vi­ste en EUrap­port, at irer­ne har op­le­vet EUs na­est­hø­je­ste stig­ning i for­bru­get af legal highs blandt de 15-24-åri­ge. En mis­bru­ger sag­de til BBC, at »folk be­gynd­te at sa­el­ge det på hvert ga­de­hjør­ne. Det blev end­nu let­te­re at få fat i.«

Stof­fer­ne er al­le­re­de for­budt i bri­ti­ske fa­engs­ler, men Det er en fuld­sta­en­dig lat­ter­lig lov. Det er ren po­li­tik. De ene­ste folk, der vil dra­ge for­del af den, er narko­hand­le­re. De vil få et mo­nopol for ny­lig kun­ne BBC vi­se bil­le­der af, hvor­dan for­sy­nin­ger af legal highs blev flø­jet ind til cel­ler­ne med små dro­ner.

Bå­de po­li­ti og støt­ter af den nye lov har på­pe­get, at loven fjer­ner det uøn­ske­li­ge sig­nal i, at de po­ten­ti­elt ska­de­li­ge stof­fer bli­ver kaldt legal highs, og at de kan vir­ke min­dre far­li­ge, end de er, for­di de er let­til­ga­en­ge­li­ge i spe­ci­al­bu­tik­ker og på net­tet.

Så sent som i we­e­ken­den blev en mand i Ro­ch­da­le i Nor­deng­land bragt i me­di­cinsk ko­ma un­der en aku­t­be­hand­ling som føl­ge af at ha­ve ta­get ’An­ni­hi­la­tion’ el­ler ’Cher­ry Bombs’.

Der har og­så va­e­ret en mar­kant stig­ning i an­tal­let af døds­fald som føl­ge af brug af legal highs. An­tal­let er dog fort­sat langt la­ve­re end døds­fald for­år­sa­get af ’tra­di­tio­nel­le’ for­bud­te stof­fer.

Så er der na­tur­lig­vis de fort­sat helt lov­li­ge psy­ko­ak­ti­ve stof­fer, der og­så kan på­vir­ke bru­ger­ne. Lov­tek­sten und­ta­ger spe­ci­fikt ’le­gi­ti­me sub­stan­ser’ som fø­de­va­rer, al­ko­hol, ni­ko­tin, kof­fe­in og me­di­cin­ske pro­duk­ter. Det vil man sta­dig kun­ne kø­be i ho­ved­ga­der­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.