Ad­vo­kat: Am­ber Heard er ude ef­ter pen­ge

BT - - NYHEDER -

STJER­NE-SKILS­MIS­SE Br­ud­det mel­lem Am­ber Heard og Jo­hn­ny Depp er nu eska­le­ret yder­li­ge­re, si­den den 30-åri­ge sku­e­spil­le­rin­de i man­dags be­ga­e­re­de skils­mis­se ef­ter 15 må­ne­ders ae­g­te­skab med den 52-åri­ge film­stjer­ne. Depp fik et mid­ler­ti­digt til­hold mod at na­er­me sig Heard, ef­ter at hun i fre­dags for­tal­te ret­ten i Los An­gel­ses, at hun er »ek­stremt ban­ge for Jo­hn­ny«, for­di »hans for­hold til vir­ke­lig­he­den af­ha­en­ger af hans ind­ta­gel­se af al­ko­hol og stof­fer«.

Sku­e­spil­le­ren duk­ke­de op med et blåt øj­ne, og hen­des ad­vo­kat frem­lag­de en ra­ek­ke bil­le­der af an­dre ska­der, som Depp iføl­ge Heard har på­ført hen­de gen­nem de­res fi­re år lan­ge for­hold.

For­ri­ge lør­dag blev po­li­ti­et kaldt ud til hus­spek­tak­ler, men se­ne­re sag­de myn­dig­he­der­ne til ma­ga­si­net Pe­op­le, at der ik­ke var tegn på no­gen kri­mi­nel hand­ling. Øko­no­misk vin­ding Pe­op­le er kom­met i be­sid­del­se af rets­do­ku­men­ter­ne, og af dem frem­går det, at Dep­ps ad­vo­kat ha­ev­der, at Heard »for­sø­ger at sik­re sig øko­no­misk med an­kla­ger­ne om mis­brug«.

»Heards an­mod­ning om mid­ler­ti­digt til­hold samt hen­des krav om ae­g­te­fa­el­le­bi­drag sy­nes at va­e­re en re­ak­tion på den ne­ga­ti­ve me­di­eom­ta­le, hun fik, ef­ter hun be­ga­e­re­de skils­mis­se.«

Depp har ik­ke sva­ret di­rek­te på Heards an­kla­ger, men sku­e­spil­le­rens re­pra­e­sen­tant har tid­li­ge­re ud­talt, at Depp hå­ber, at skils­mis­sen »vil bli­ve løst hur­tigt«. Re­pra­e­sen­tan­ten til­fø­je­de, at Depp ik­ke vil »sva­re på no­gen af de sli­bri­ge fal­ske hi­sto­ri­er, slad­der, for­ker­te op­lys­nin­ger og løg­ne om sit pri­vat­liv«.

Til­hol­det ga­el­der til 17. ju­ni, hvor der igen er hø­ring i sa­gen.

Fra 1983 til 1986 var Depp gift med ma­keu­par­ti­sten Lo­ri An­ne Al­li­son, mens han har to børn fra sit 14 år lan­ge for­hold med san­ge­ren Va­nes­sa Pa­ra­dis.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.