Nej, skat­tey­der­ne bør be­stem­me apa­na­gen

BT - - DEBAT -

PIA OL­SEN DYHR

kon­ge­hu­set, der fi­nan­si­e­rer kon­ge­hu­set, men der­i­mod os al­le sam­men – de dan­ske skat­tey­de­re. Der må va­e­re no­get ri­me­lig­hed i, at det er os, der be­stem­mer, hvad vo­res pen­ge bli­ver brugt til. Ind­til lova­en­drin­gen i 1995 var det så­dan, at kun mo­nar­ken og tron­føl­ge­ren fik apa­na­ge. Det sy­nes jeg gi­ver rig­tig god me­ning, for hvor skal vi el­lers sa­et­te gra­en­sen? Det er jo hel­ler ik­ke så­dan, at dron­ning Mar­gret­hes lil­le­sø­ster Be­ne­dik­tes børn får apa­na­ge i dag. Så det er og­så helt i or­den, hvis det bli­ver så­dan, at Joachims børn hel­ler ik­ke får det. Jeg me­ner hel­ler ik­ke, at Joachims eks­ko­ne, gre­vin­de Ale­xan­dra, skal ha­ve apa­na­ge.

DET ER IK­KE

pen­ge fra skat­tey­der­ne, og der­for må det jo føl­ge skat­tey­der­nes øn­sker. Vi ar­bej­der med ret og pligt over for an­dre men­ne­sker på over­førs­ler i Dan­mark. Dem på kon­tant­hja­elp, før­tids­pen­sion og lig­nen­de skal le­ve op til nog­le krav. Godt nok er mo­nar­ken og tron­føl­ge­ren i en si­tu­a­tion, hvor de ik­ke ba­re kan gå ud at sø­ge sig et ar­bej­de. Men der er jo in­tet, der for­hin­drer re­sten af kon­ge­hu­set i at gø­re det.

KON­GE­HU­SET FÅR SI­NE

in­sti­tu­tion, et bil­le­de og et be­vis på, at Dan­mark er et kon­ge­ri­ge. Det er et vig­tigt sym­bol i vo­res sam­fund, men det be­ty­der ik­ke, at vi skal fi­nan­si­e­re det uden at kig­ge på, hvad der er ret og ri­me­ligt.

KON­GE­HU­SET ER EN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.