’ ’

BT - - DEBAT -

DRON­NIN­GEN ER DAN­MARKS JEG TROR, DER

Hvad Dron­nin­gen fin­der som va­e­ren­de ret og ri­me­ligt, me­ner jeg, er det rig­ti­ge

statsover­ho­ved, og hun er ik­ke som an­dre men­ne­sker. Den kon­ge­li­ge fa­mi­lie er no­get helt spe­ci­elt, og der­for skal vi lyt­te til den. Hvis man ik­ke kan li­de det, må man af­skaf­fe mo­nar­ki­et, men det tror jeg ik­ke på, der er stem­ning for. Man bli­ver født til at va­e­re lan­dets statsover­ho­ved. Der er ik­ke an­dre em­be­der i Dan­mark, som går i arv, og der­for har man en helt sa­er­lig og unik stil­ling i sam­fun­det.

er gan­ske få re­pu­bli­ka­ne­re i det her land. Langt de fle­ste me­ner, at vi har et fa­bel­ag­tigt kon­ge­hus, som vi skal va­er­ne om. Det er en unik og old­gam­mel in­sti­tu­tion. Den er på man­ge må­der fuld­sta­en­dig ude af takt med ti­den. Men det er og­så der­for, vi hol­der så me­get af den. Kon­ge­hu­set er en del af Dan­marks tra­di­tion, og for mig er det alt­af­gø­ren­de, at mo­nar­ki­et be­va­res, og at det be­va­res på et me­get fint og højt ni­veau.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.