Her­o­in-mis­bru­ger: ’Jeg fik en ny chan­ce’

BT - - NYHEDER -

der li­der af angst, te­ra­pi. Men li­ge så vig­tigt er det at skul­le stå op om mor­ge­nen, spi­se mor­gen­mad og la­e­re at be­gå sig uden for mis­brugs­mil­jø­et.

»Vi støt­ter dem i at bli­ve bed­re til at gi­ve ud­tryk for de­res tan­ker. Det hja­el­per dem ik­ke kun i kon­tak­ten med myn­dig­he­der­ne, men og­så i for­hol­det til fa­mi­lie og ven­ner. Man­ge har tid­li­ge­re følt sig en­som­me og af­vi­ste,« si­ger Ca­mil­la Arent. Var jeg ik­ke kom­met med i ord­nin­gen, hav­de jeg ik­ke va­e­ret i li­ve i dag

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.